Sanat, eğlence endüstrisinin önemli bir alt sektörü olmasının yanı sıra, eğitim, propaganda ya da kitle iletişim aracı olarak sinema, iletişim çalışmaları alanında önemli bir yere sahiptir.

Sinema Anabilim Dalı’nda öğrencilere teorik, metodolojik ve teknik bilgi içeren dersler verilmekte, bunun yanı sıra uygulama çalışmaları yapma olanağı da sağlanmaktadır. Çalışmalar, alanlarında yetkin öğretim elemanlarının ve uzmanların rehberliğinde, gelişmiş teknik donanım kullanılarak gerçekleştirilmektedir.

Ayrıca sinema, film çalışmalarının teorik birikimiyle birlikte, disiplinlerarası bir yaklaşımla sosyolojiden siyaset bilimine, antropolojiden felsefeye, psikolojiden dilbilime uzanan geniş bir perspektifle sosyal, kültürel ve politik bir bağlamda ele alınmaktadır.

Verinin belli amaçlar için toplanmasını, işlenmesini, iletilmesini, yayınlanmasını, saklanmasını, veriyi bir bilgi haline getiren işlevleri ve bunları yerine getirecek yöntem, aygıt ve sistemleri ve bu sistemlerin toplum ve birey üzerindeki etkilerini inceleyen bilimsel bir araştırma alanı olan bilişim ve onunla iletişim sektörü arasındaki bağlantıyı kuran enformasyon teknolojileri bu anabilim dalının başlıca konularıdır. Bilişim ve Enformasyon Teknolojileri Anabilim Dalı dört temel araştırma alanından oluşmaktadır. Bilişim sistemleri bilişimin sistemsel bir çözümlemesini yapmaya odaklanır. Aynı zamanda sistem analizi ve tasarımını, iletişim ağları ve haberleşmeyi ve veri tabanı sistemlerini kapsar.

Masaüstü yayıncılık bireysel ve online yayıncılık alanında başvurulan teorik ve pratik bilgilerin verildiği, fakültemizin teknolojik altyapısı sayesinde öğrencilerin uygulama imkanı bulabildiği bir alandır.

Dijital yayıncılık dijital yayınları kaydetmek, işlemek ve saklamak için gerekli derslerin ve uygulama çalışmaların yer aldığı bir vurgu alanıdır. Bunun yanı sıra derslerde dijital yayıncılığın toplumsal, siyasal, hukuksal süreçlerini / sonuçlarını incelememize olanak sağlayan bir birikim de paylaşılmaktadır.

Grafik tasarım bir görseli, bir mesajı, bir bilgiyi veya bir düşünceyi iletmek için metin veya görsellerin bir düzlemde iki veya üç boyutlu olarak organize edilmesi için gerekli programları kullanmaktadır. Gelişen grafik donanımları ile sabit ve hareketli görüntüyü işleyen yazılımların kullanılmasına olanak veren, yanı sıra yaygın olarak sanal gerçeklik olarak tanımlanan dijital iletişim ortamını da inceleyen bir birimdir.

Çağdaş teknolojilerden yararlanarak radyo ve televizyon programcılığını, program yapımcılığını ve yayıncılığını geliştirmek amacıyla araştıran, öğreten ve kamuya aktaran bir alandır. Kitle iletişim alanında kuramsal ve uygulamalı güncel bilgiler eleştirel bakış açısıyla verilmektedir.