Prof. Dr. Mutlu Binark
Bilişim ve Enformasyon Teknolojieri Ana Bilim Dalı Başkanı
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü
Bilişim ve Enformasyon Teknolojileri ABD
Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Sosyal Bilimler Ens. Üst Katı- Beytepe/06800 Ankara
Ders Programı

Dersler

İLT 648 Yeni Medya Çalışmalarına Giriş (Güz 2018) (Seçmeli)

DERS İZLENCESİ
KODU İLT 648 DERS ADI YENİ MEDYA ÇALIŞMALARINA GİRİŞ
DERS SORUMLUSU Prof.Dr. Mutlu Binark
binark@hacettepe.edu.tr

Ders Asistanı: Şule Karataş Özaydın
skaratas89@gmail.com
ÖN KOŞULLAR Bu dersin ön koşulu yoktur.
DERS TANIMI Yeni medya Çalışmalarına Giriş dersinin amacı, yeni medyayı ve yeni medya ortamlarını geleneksel medyadan farklılaştıran özellikleri ve toplumsal-siyasal-kültürel ve ekonomik alanlardaki etkisini kavramsal ve kuramsal düzeyde açımlayacak sorular geliştirmek, örnekler üzerinden toplumsal-siyasal-kültürel yaşamdaki etkisini ve bireyselliğin deneyimlenmesindeki yeni olguları irdelemektir.
DERS ÇIKTILARI 1. Öğrenci bu derste; toplum, siyaset, ekonominin, kültürün ve bireysellin deneyimlenmesinin yeni medya dolayımı ile nasıl değiştiğini kavrama becerisi elde eder.2. Öğrenci yeni medyanın toplum, kültür ve birey üzerine farklı ve çeşitli etkilerini tarihi, ekonomik, siyasal, toplumsal ve kültürel ardyöre ve örüntüler içerisinde bağlam vurgusu ile ele alma becerisi elde eder.
3. Yeni medya ortamlarının toplumsal, siyasal, kültürel ve ekonomik alanlara etkisini kavramsal temelde sorgulama bilgisini kazanır.
KAPSAM Günümüzde yeni medya (çeşitli dijital iletişim teknolojileri) ve yeni medya ortamları (çeşitli platformlar) gündelik yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelmiş, hatta geleneksel medyanın ve geleneksel medya metinlerinin kullanımın yerini giderek almaya başlamıştır. Yeni medyanın kullanım pratiklerinin toplum, kültür ve birey üzerine çeşitli etkileri ile yaratıcı endüstrideki konumu başta iletişim bilimleri olmak üzere, kültürel çalışmalar, sosyoloji, antropoloji, iktisat ve hukuk gibi farklı disiplinlerde “yeni medya çalışmaları” adı altında irdelenmeye başlanmıştır.
Bu derste ise, öncelikle yeni medya ve yeni medya ortamları tanımlanarak, geleneksel medyadan farklılaştıran özellikler/bileşenler örneklerle açımlanacaktır. Özellikle kullanıcı, kullanıcı türevli içerik yaratımı, katılım/cı kültürü ile üre-tüketici olgusu, kolektif zeka, kültürel bağlamda yeni medya ekosistemi, dijital eşitsizlik ve kuşaklar arası farklar gibi olgular kavramsal ve kuramsal olarak ele alınacak ve bu olgular üzerine çeşitli örnek araştırmalar üzerinden tartışmalar gerçekleştirilecektir. Dönem konusu araştırma olarak ele alınacaktır.
Dönem konusu: yaşlı kuşaklar ve dijital eşitsizlikler.

DERS PROGRAMI


1. Hafta 9.10 Dersin işlenişinin ve planının tanıtılması
2. Hafta 16.10 Yeni medya ve yeni medya ortamları nedir? (web 1.0, web 2.0, web 3.0, cep telefonları, dijital oyun platformları ve ortamları, PDA’lar) Geleneksel medyadan farklı kılan özellikleri nelerdir? Yeni Medyanın Ne’liği (dijitallik, etkileşimsellik, hipermetinsellik, multimedya biçemselliği, sanallık/mevcudiyet hissi, yayılım, kullanıcı türevli içerik üretimi) Ağdaş kamunun özellikleri (sürekli ağda olma, hareketlilik, paylaşma, arama hali) nelerdir?
Dijital kültürü ve ağ toplumunu nasıl açıklarız?
Yeni medya çalışmalarında sorulması gereken sorular ve sorunsallar nelerdir?

Hinton, S. ve L. Hjorth (2013). Understanding Social Media. London: Sage. 1,2,3,4,7 ve 8. Bölümler.
Van Dijk, J. (2016) Ağ Toplumu. İstanbul: Kafka. 8 ve 9.Bölümler.
*Aslan, M. G. (2013). “Yeni Medyanin “Yeni”liği Üzerine”, I. Ulusal Yeni Medya Kongresi 7-8 Mayıs 2013. İzmit-KOUİF ve Alternatif Bilişim Derneği. 102-110.
3. Hafta 23.10 Yeni medyaya ilişkin bazı tartışma odakları: kimlik, kimlik egzersizi, toplumsallaşma, sanal cemaat, benliğin sunumu/performe edilişi, ağa takılan kamu/ağdaş kamu ve ağdaki birey/benlik, sanal beden, avatar vb. hangi kavramlarla ve hangi bakış açıları eksenlerinde nasıl ele alınmaktadır, hususlarında genel giriş.

Binark, M. (2005) “Kimlik/lenme, Dipnotsuz İletişim ve Etnik Laflama Odaları”, İnternet, Toplum, Kültür. (Der.) M. Binark ve B. Kılıçbay, Ankara: Epos Yayınları. 118-138.
Morva, O. (2016) “Ben Kendim ve Dijital Benliğim: Dijital İletişim Çağında Benlik Kavramsallaştırması”, Dijital Kavramlar, Olanaklar, Deneyimler. Der. N.Timisi, İstanbul: Kalkedon. 41-62.
Binark, M. ve G. Bayraktutan-Sütçü (2009) “Devasa Çevrimiçi Oyunlarda Türklüğün Oynanması: Silkroad Online’da Sanal Cemaat İnşası ve Türk Klan Kimliği”, Dijital Oyun Rehberi, (Der.) M.Binark, G.Bayraktutan-Sütçü, I.B. Fidaner, İstanbul: Kalkedon, 275-311.

Film: Chat Room (Hideo Nakata) (2010)
Film: Her (Spike Jonze) (2014)
4. Hafta 30.10 Gündelik Yaşam ve Yeni Medya Ekosistemi (Medya ekolojisinden yeni medya ekolojisine kavramsal izlek ve kuramcılar)
*Şule Karataş Özaydın

Farklı ülkelerde yeni medya-yaşam-habitus I: Endüstriyel Çin ve Kırsal Çin Örneği

Miller, D. vd. (2016) How the World Changed Social Media. Londra: UCL Press. www.ucl.ac.uk/ucl-press.

Chang, X. (2017) Social Media in Industrial China. London: UCL. E Book.

Mc Donald, T. (2016) Social Media in Rural China. London: UCL. E Book.

5. Hafta 6.11 Farklı ülkelerde yeni medya-yaşam-habitus II: Mardin ve Türkiye taşrasında Facebook örnekleri
Costa, E. (2016) Social Media in southeast Turkey. London: UCl. E book.

Durna, T. ve N. Durna (2015) “Taşranın Facebook ile İmtihanı Bir Akdeniz Köyünde Etnografik Keşif Çalışması”, Folklor/Edebiyat, Sayı 83, 99-123.

YER:UMAG Doç.Dr. Tezcan Durna "Taşranın Soyam Medya Halleri"
6. Hafta 13.11
Farklı ülkelerde yeni medya-yaşam-habitus III: Hindistan’dan ABD’ye...

Venkatraman, S. (2017) Social Media in South India. London: UCl. E book.
boyd, D. (2014) It’s Complicated: The Social Lives of Networked Teens. New Haven: Yale Universty Press.
7.Hafta
20.11 Yeni Medya ve görsel-işitsel imge yaratımı: Örnek çalışmanın değerlendirilmesi
Miller, D. ve J. Sinanan (2017) Visualising Facebook. London: UCl. E book.

8.Hafta
27.11 Ara Sınav Kitap Değerlendirmesi:
Hermida, A. (2017) Herkese söyle: Sosyal medyada neden paylaşımda bulunuruz?, İstanbul: Kafka.
Narmanlıoğlu, H. (2018) Vatanını Seven Tıklasın: Sanal Cematte Ulusun Tahayyülü. İstanbul: Kalkedon.


9.Hafta
4.12 Mahremiyet olgusu ve dijital kültürde mahremiyet
Lokke, E. (2018) Mahremiyet:Dijital Toplumda Özel Hayat. İstanbul:KÜY.

Zimmer, M. ve N. Proferes (2016) “Twitterda mahremiyet, mahremiyet üzerine Twitter”, Twitter ve Toplum. (Der.) K.Weller vd. İstanbul: Kafka. 243-288.
* Humpreys, L. (2018) Qualified Self : Social Media and the Accounting of Everyday Life. Boston: The MIT Press


10.Hafta
11.12 Yaşlılık olgusu, yaşlanma ve yaşlı kuşaklar....Medya ve yaşlılık...
“Türkiye’nin Yaşlanma Gündemi”
14.12 Doç.Dr. Ö.Arun/Atölye 10.30-12.30


11. Hafta 18.12 Veri, Büyük veri nedir? Algoritmik kültür olgusu

Saka, E. ve A.Sayan (2016) “Büyük veri nedir?”, Dijital Kavramlar, Olanaklar, Deneyimler. Der. N.Timisi, İstanbul: Kalkedon. 87-108.

Saka, E. (2018) “Kolektif Zeka ve Algoritmalar. Kısa bir Giriş”. Kolektif Zeka. Der. O.Morva ve E.Saka. İstanbul: Kalkedon. 4-14.

Binark, M. (2017) “ALGORİTMALARIN YARATTIĞI YANKI ODALARINDA SİYASAL KATILIMIN OLANAK/SIZLI/ĞI: “OLMAK YA DA OLMAMAK İŞTE BÜTÜN MESELE BU MU?…” Varlık, Haziran, S:1317, 19-23.

boyd, d. ve Crawford, K. (2015). “Büyük Veri Üzerine Eleştirel Sorular: Kültürel, Teknolojik ve Bilimsel Bir Olgu Hakkında Eleştirel Sorgulamalar.” Folklor/Edebiyat 21(83): 199-215.
*Bu konu dönem konusu ve konuk nedeniyle izlenceden çıkartılabilir.


12. Hafta 25.12 Dijital yerli vs. olmayan meselesi ve Dijital eşitsizliklerin yeniden üretimi
Nelsper, E.J. ve R.Lynon (2016) “Dijital Yerliler Kanıt Nerede?”, Yeni Medya Kullanıcının Yükselişi. Der. H.Hülür ve C.Yaşın. Ankara:Ütopya. 39-62.

Tsatsou, P. (2016) “Sayısal uçurumun yeniden değerlendirilmesi...” Yeni Medya Kullanıcının Yükselişi. Der. H.Hülür ve C.Yaşın. Ankara:Ütopya. 396-410.

Hargittai, E. (2002). “Second-level digital divide: differences in people’s online skills.” First Monday 7(4). Available at: http://firstmonday.org/article/view/942/864
Hargittai, E ve Hinnant, A. (2008). “Digital inequality: differences in young adults’ use of the Internet.” Communication Research 35(5): 602–621.

Friemel, TN ve Signer, S. (2010). “Web 2.0 literacy: four aspects of the second-level digital divide.” Studies in Communication Sciences 10(2): 147–170.

13. ve 14. Haftalar 4. 1 ve 8.1 Yaşlanma ve dijital kültür....
Genel Değerlendirme


KAYNAKLAR
Film: Her (Spike Jonze) (2014)

Film: The Signal (Wiliam Eubank) (2014)

Film: Chat Room (Hideo Nakata) (2010)
Film: Life in a Day. http://www.imdb.com/title/tt1687247/
Film: We Are Legion. http://www.imdb.com/title/tt2177843/
Film: Internet’sOwnBoy (http://www.imdb.com/title/tt3268458/
Film: Citizen4 (2015) (http://www.imdb.com/title/tt4044364/)


Roman: Bıçakçı, H. (2015) Hikayede Büyük Boşluklar Var İstanbul: İletişim Yayınları.


Videolar:
Why We Post Projesinin web sitesi: http://www.ucl.ac.uk/why-we-post
Projenin YouTube kanalı: http://www.youtube.com/whywepost


Kongre Bildiri Kitapları:
I. Ulusal Yeni Medya Kongresi 7-8 Mayıs 2013
II. Ulusal Yeni Medya Kongresi 26-27 Şubat 2014
III. Ulusal Yeni Medya Kongresi 2017
e kitap olarak www.alternatifbilisim.org indirilebilir.


Dergi Özel Sayıları:
Hece Dergisi (2016) S: 234-235 ve 236. Dijital Kültür Özel Sayısı.
Folklor ve Edebiyat (2015) S:83, Yeni Medya Çalışmaları Özel Sayısı.

ÖĞRETİM YÖNTEMİ Dönem boyunca bir ara sınav ile bir final ödevi (bir araştırma ödevi) teslimi yapılacaktır. Öğrenciler dersin haftalık planına uygun olarak, okuma metinlerini önceden okuyarak, ders içinde birlikte tartışacaktır. Derste çeşitli görsel-işitsel malzemeler ile web bağlantısı kullanılacaktır. Yeni medya ortamını, yeni medya ortamındaki olay ve olguları değerlendiren kavramlar ve yaklaşımlar tartışma yöntemi ile, örnek olaylar üzerinden ele alınacaktır. Ayrıca dersin kavramları ile ilgili ek okumalar verilecektir.
Öğrenciler dersin konuk öğretim üyelerinin ve katılımcılarının sunumlarından sorumludur.

Dersin Olmadığı Günler: 1.1.2019
Okumaların yetişmemesi durumunda ek ders: 4.1.2019


DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ Ara sınav (kavram ve kuramsal tartışmalar üzerine ödev): % 20
Final sınavı (uygulamalı araştırma ödevi) :% 60
Derse devam: % 5
Ders içi tartışmalara katılım ve sunum: % 15

Dönem konusu ile ilgili özel okuma listesi:
Yaşlanma
Arun, Ö. (2018) “Türkiye’de yaşlanmak: bir armağan ya da lanet?”, Yaşlanmayı Aşmak. Der.Ö.Arun. Ankara: Phoenix. 23-52.
Arun, Ö. (2018) “Arayışlar: Türkiye’nin Yaşlanma Serüveni”, Yaşlanmayı Aşmak. Der.Ö.Arun. Ankara: Phoenix. 7-19.
Duben, A. (Der.) (2018) Yaşlanma ve Yaşlılık. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniv. Yayınları.
Duben, A. (2018) “Türkiye ve Avrupa’da Nüfus Yaşlanması, Aile, Piyasa ve Devlet”, Yaşlanma ve Yaşlılık, Der. A.Duben, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniv. Yayınları, 67-78.
Medya ve yaşlılık
Arun, Ö. Vd.(2017) “Tv. alanında yaşlı ev kadınlarının kültürel tüketim pratikleri”, Selçuk İletişim, 10(1):387-398.
Erhardt, I. ve H. Erken-Ziya (2018) “Sinemada Yaşlılık ve Erkeklik”, Yaşlanma ve Yaşlılık, Der. A.Duben, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniv. Yayınları, 99-109.
Koçak, A. ve Terkan, B. (2010) Medya ve Yaşlılar: Yaşlıların Medya İzleme Davranışları ve Motivasyonları. Konya:Çizgi.
Dijital eşitsizlikler ve yaşlı kuşak
Charners, N. ve S.J.Czeja (2005) “Adoptation to New Technologies”, The Cambridge Handbook of Age and Aging. Der. M.L.Johnson. London: Cambridge. 662-669.
Elmas, Ç. (2018) “Dijital mecrada eşitsizlik ve kuşakları anlamak:Quid pro quo?”, Yaşlanmayı Aşmak. (Der.) Ö. Arun. Ankara: Phoenix. 137-168.
Friemel, T.N. (2014). “The digital divide has grown old: determinants of a digital divide among seniors.” New Media & Society 18(2): 313-331.
Hakkarainen, P. (2012). “‘No good for shovelling snow and carrying firewood’: social representations of computers and the Internet by elderly Finnish non-users.” New Media & Society 14(7): 1198–1215.
Helsper, EJ. (2010). “Gendered Internet use across generations and life stages.” Communication Research, 37(3): 352–374.
Hutto, C. ve Bell, C. (2014). “Social media gerontology: understanding social media usage among a unique and expanding community of users.” 7th Hawaii International Conference on System Science.
Khvorostianov, N., Elias, N ve Nimrod, G. (2012). “‘Without it I am nothing’: the Internet in the lives of older immigrants.” New Media & Society 14(4): 583–599.
Mc Creadie, C. (2010) “Technology and Older People”, The Sage Handbook of Social Greontology. (Der.) D.Dannefer ve C.Phillipson. London:Sage. 607-617.
Munoz, D. C., Lezcona, D. ve Rodriguez Conde, D. M. (2015). “Active ageing and access to technology: an evolving emprical study.” Media Education Research Journal, 37-46.
Ono, H. (2006) “Digital inequality in East Asia:Evidence from Japan, S.Korea, and Singapore”, Asian Economic Papers, 4(3):116-139.
Öney Doğanyiğit, S. ve Yılmaz, E. (2015). “Mobile health applications user trends in Turkey.” Journalism and Mass Communication 5(1): 44-49.
Öney Doğanyiğit, S. (2018) “Yaşlı sağlığında gerontolojik ürünlerin kullanımı”, Yaşlanma ve Yaşlılık. (Der.) A. Duben. İstanbul: İstanbul Bilgi üniv. Yay.135-152.
Özkan, Y. ve Purutçu, E. (2010). “Yaşlılıkta teknolojik yeniliklerin kabulünü etkileyen sosyalizasyon süreci.” Aile ve Toplum 11(6): 37-46.
Selwyn, N., Gorard, S., Furlong, J., v.d.. (2003). “Older adults’ use of information and communications technology in everyday life.” Ageing and Society 23(5): 561–582.
Smith, A. (2014). “Older Adults and Technology Use: Adoption Is Increasing, But Many Seniors Remain Isolated from Digital Life.” Washington, DC: Pew Research Center. Available at: http://www.pewinternet.org/2014/04/03/older-adults-and-technology-use (Erişim 4 May 2014).
Sourbati, M. (2009). “‘It could be useful, but not for me at the moment’: older people, Internet access and e-public service provision.” New Media & Society 11(7): 1083–1100.
Terkes, N. ve Bektaş, H. (2016). “Yaşlı sağlığı ve teknoloji kullanımı.” DEUHFED, 153-159.
Van Deursen, A ve Van Dijk, J. (2011). “Internet skills and the digital divide.” New Media & Society 13(6): 893–911.
Yıldırım Becerikli, S. (2014). “Kuşaklararası iletişim açısından yeni iletişim teknolojilerinin kullanımı: ileri yaş grubu üzerine bir değerlendirme.” İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 19-31.