Prof. Dr. Mutlu Binark
Bilişim ve Enformasyon Teknolojieri Ana Bilim Dalı Başkanı
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü
Bilişim ve Enformasyon Teknolojileri ABD
Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Sosyal Bilimler Ens. Üst Katı- Beytepe/06800 Ankara
Ders Programı

Dersler

İLT 648 Yeni Medya Çalışmalarına Giriş-Bahar 2020 (Seçmeli)

İLT 648 DERS ADI YENİ MEDYA ÇALIŞMALARINA GİRİŞ
DERS SORUMLUSU Prof.Dr. Mutlu Binark
binark@hacettepe.edu.tr

Ders Asistanı: Ertan Ağaoğlu
ertanagaoglu@gmail.com

ÖN KOŞULLAR Bu dersin ön koşulu yoktur.
DERS TANIMI Yeni medya Çalışmalarına Giriş dersinin amacı, yeni medyayı ve yeni medya ortamlarını geleneksel medyadan farklılaştıran özellikleri ve toplumsal-siyasal-kültürel ve ekonomik alanlardaki etkisini kavramsal ve kuramsal düzeyde açımlayacak sorular geliştirmek, örnekler üzerinden toplumsal-siyasal-kültürel yaşamdaki etkisini ve bireyselliğin deneyimlenmesindeki yeni olguları irdelemektir.
DERS ÇIKTILARI

1. Öğrenci bu derste; toplum, siyaset, ekonominin, kültürün ve bireysellin deneyimlenmesinin yeni medya dolayımı ile nasıl değiştiğini kavrama becerisi elde eder.
2. Öğrenci yeni medyanın toplum, kültür ve birey üzerine farklı ve çeşitli etkilerini tarihi, ekonomik, siyasal, toplumsal ve kültürel ardyöre ve örüntüler içerisinde bağlam vurgusu ile ele alma becerisi elde eder.
3. Yeni medya ortamlarının toplumsal, siyasal, kültürel ve ekonomik alanlara etkisini kavramsal temelde sorgulama bilgisini kazanır.
KAPSAM

Günümüzde yeni medya (çeşitli dijital iletişim teknolojileri) ve yeni medya ortamları (çeşitli platformlar) gündelik yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelmiş, hatta geleneksel medyanın ve geleneksel medya metinlerinin kullanımın yerini giderek almaya başlamıştır. Yeni medyanın kullanım pratiklerinin toplum, kültür ve birey üzerine çeşitli etkileri ile yaratıcı endüstrideki konumu başta iletişim bilimleri olmak üzere, kültürel çalışmalar, sosyoloji, antropoloji, iktisat ve hukuk gibi farklı disiplinlerde “yeni medya çalışmaları” adı altında irdelenmeye başlanmıştır.
Bu derste ise, öncelikle yeni medya ve yeni medya ortamları tanımlanarak, geleneksel medyadan farklılaştıran özellikler/bileşenler örneklerle açımlanacaktır. Özellikle kullanıcı, kullanıcı türevli içerik yaratımı, katılım/cı kültürü ile üre-tüketici olgusu, farklı kültürel bağlamlarda yeni medya ekosistemi, yaşamın hızı, akışan modernite, uzam-zaman ilişkisi/sizliği platform kapitalizmi kavramsal ve kuramsal olarak ele alınacak ve bu olgular üzerine çeşitli örnek araştırmalar üzerinden tartışmalar gerçekleştirilecektir.

Dönem konusu araştırma olarak ele alınacaktır.

Dönem odak konusu: Yaşamın hızı, hızlanma, ivme ve fotoğraf/kayıtlama ile kurduğumuz ilişkinin/temsilin dönüşümü 

DERS PROGRAMI
1. Hafta  24.2 Dersin işlenişinin ve planının tanıtılması
2. Hafta  2.3 Yeni Medyanının Ne'liği

Yeni medya ve yeni medya ortamları nedir? (web 1.0, web 2.0, web 3.0, cep telefonları, dijital oyun platformları ve ortamları, PDA’lar) Geleneksel medyadan farklı kılan özellikleri nelerdir? Yeni Medyanın Ne’liği (dijitallik, etkileşimsellik, hipermetinsellik, multimedya biçemselliği, sanallık/mevcudiyet hissi, yayılım, kullanıcı türevli içerik üretimi) Ağdaş kamunun özellikleri (sürekli ağda olma, hareketlilik, paylaşma, arama hali) nelerdir?
Dijital kültürü ve ağ toplumunu nasıl açıklarız?
Yeni medya çalışmalarında sorulması gereken sorular ve sorunsallar nelerdir?

Van Dijk, J. (2016). Ağ Toplumu. İstanbul: Kafka. 8 ve 9.Bölümler.
EK
*Hinton, S. ve L. Hjorth (2013). Understanding Social Media. London: Sage. 1,2,3,4,7 ve 8. Bölümler.
*Aslan, M. G. (2013). “Yeni Medyanin “Yeni”liği Üzerine”, I. Ulusal Yeni Medya Kongresi 7-8 Mayıs 2013. İzmit-KOUİF ve Alternatif Bilişim Derneği. 102-110.
3. Hafta 9.3 Kimlik-Benlik

Yeni medyaya ilişkin bazı tartışma odakları: kimlik, kimlik egzersizi, toplumsallaşma, sanal cemaat, benliğin sunumu/performe edilişi, ağa takılan kamu/ağdaş kamu ve ağdaki birey/benlik, sanal beden, avatar vb. hangi kavramlarla ve hangi bakış açıları eksenlerinde nasıl ele alınmaktadır, hususlarında genel giriş.

Morva, O. (2016). “Ben Kendim ve Dijital Benliğim: Dijital İletişim Çağında Benlik Kavramsallaştırması”, Dijital Kavramlar, Olanaklar, Deneyimler. (Der.) N.Timisi, İstanbul: Kalkedon. 41-62.
Binark, M. (2005). “Kimlik/lenme, Dipnotsuz İletişim ve Etnik Laflama Odaları”, İnternet, Toplum, Kültür. (Der.) M. Binark ve B. Kılıçbay, Ankara: Epos Yayınları. 118-138.
EK:
Binark, M. ve G. Bayraktutan-Sütçü (2009). “Devasa Çevrimiçi Oyunlarda Türklüğün Oynanması: Silkroad Online’da Sanal Cemaat İnşası ve Türk Klan Kimliği”, Dijital Oyun Rehberi, (Der.) M.Binark, G.Bayraktutan-Sütçü, I.B. Fidaner, İstanbul: Kalkedon, 275-311.

Film: Chat Room (Hideo Nakata) (2010)
Film: Her (Spike Jonze) (2014)
4. Hafta 16.3

Modernite-Akışkan Modernite

Simmel, G. (1903/2013). “Metropol ve Tinsel Yaşam”, Modern Kültürde Çatışma. Der. A.Altun. İst.İletişim Yayınları.

Dewey, J. (1924/2009). “The mania for motion and speed”, High Speed Society. (Der.) Hartmut Rosa ve William E. Scheuerman. Unv. Park: Penn State Unv.Press.

Appadurai, A. (1990). “Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy”, Theory, Culture and Society, 7:295-310.

Baumann, Z. (2000). “The and Space Reunited”, Time & Society, 9(3/3):171-185.

Baumann, Z. (2017). Akışkan Modernite. İstanbul: Can.

EK:
Huyssen, A. (1999). Alacakaranlık Anıları. İstanbul:Metis.

5. Ve 6. Haftalar 23.3 ve 30.3

Hız-Hızlanma ve Yaşamın Hızı I -II
Gleick, J. (1999). Faster: The Accelaration just about everything. NY: Pantheon.
Rosa, H. & Scheuerman, W.E. (2009). “Introduction”, High Speed Society. (Der.) Hartmut Rosa ve William E. Scheuerman. Unv. Park: Penn State Unv.Press.

Rosa, H. (2009). “Social Accelaration: Ethical and political consequences of a desynchronized high speed society”, High Speed Society. (Der.) Hartmut Rosa ve William E. Scheuerman. Unv. Park: Penn State Unv.Press.

Johada, M. (1988). “Time: A Social Pyschological Perspective”, The Ryhtms of Society. (Der.) M.Young and T.Schuller. London: Routledge. 154-172.

EK.
Rosa, H. (2013). Social Accelaration:A new theory of modernity. NY: Columbia Un.Press.
Virilio, P. (1998). Hız ve Politika. İst:Metis.
Virilio, P. (2009). “The State of Emergency”, High Speed Society. (Der.) Hartmut Rosa ve William E. Scheuerman. Unv. Park: Penn State Unv.Press.
Scheuerman, W.E. (2009). “Citizenship and Speech”, High Speed Society. (Der.) Hartmut Rosa ve William E. Scheuerman. Unv. Park: Penn State Unv.Press.

7. Ve 8. Haftalar 6.4 ve 13.4

Uzam-Zaman İlişkisi/sizliği
Castells, M. (2005, 2008). Ağ Toplumunun Yükselişi Cilt. 1. İstanbul: İstanbul Bilgi Ünv. Yayınları. Giriş, 1,5,6 ve 7. Bölümler.
Urry, J. (2009). “Speeding up and Slowing down”, High Speed Society. (Der.) Hartmut Rosa ve William E. Scheuerman. Unv. Park: Penn State Unv.Press.

Lübbe, H. (2009). “The construction of the present”, High Speed Society. (Der.) Hartmut Rosa ve William E. Scheuerman. Unv. Park: Penn State Unv.Press.
EK:
Kosselleck, R. (2007). İlerleme. Ankara: Dost.

9.Hafta 20.4 Ara Sınav Kitap Değerlendirmesi

Hassan, R. (2009). Empires of Speed: Time and Accelaration of Politics and Society. Leiden: Brill.
10.Hafta 27.4

Farklı ülkelerde yeni medya-yaşam-habitus: Endüstriyel Çin ve Kırsal Çin Örneği

Miller, D. vd. (2016). How the World Changed Social Media. Londra: UCL Press. www.ucl.ac.uk/ucl-press.

Chang, X. (2017). Social Media in Industrial China. London: UCL. E Book.

Mc Donald, T. (2016). Social Media in Rural China. London: UCL. E Book.

EK:
Farklı ülkelerde yeni medya-yaşam-habitus II: Mardin ve Türkiye taşrasında Facebook örnekleri
Costa, E. (2016.) Social Media in southeast Turkey. London: UCl. E book.

Durna, T. ve N. Durna (2015).“Taşranın Facebook ile İmtihanı Bir Akdeniz Köyünde Etnografik Keşif Çalışması”, Folklor/Edebiyat, Sayı 83, 99-123.

11. Hafta 4.5 Medya Muhasebesi

Humpreys, L. (2018). Qualified Self : Social Media and the Accounting of Everyday Life. Boston: The MIT Press
12. Hafta 11.5

Yeni Medya ve görsel-işitsel imge yaratımı: Örnek çalışmanın değerlendirilmesi
Miller, D. ve J. Sinanan (2017) .Visualising Facebook. London: UCl. E book.

13. Hafta 18.5
Platform Kapitalizmi

Crary, J. (2015). 7/24: Geç Kapitalizm ve Uykunun Sonu. İstanbul:Metis.

Gillespie, T. (2010). “The politics of platforms”, New Media and Society, 12(3):347-364.

Srnicek, N. (20017). Platform Capitalism. London:Polity.

14. Hafta 1.6
Genel Değerlendirme:Maliyetler

Couldry, N. ve U.A. Mejias(2019). The costs of connection : how data is colonizing human life and appropriating it for Capitalism. Standford: Standford Un. Press.

Groys, B. (2020). Yeni Üzerine: Geçmişle Gelecek Arasında Kültürel Ekonomi. İst.Koç Ünv. Yay.

Geçtan, E. (2018).İnsan Olmak. İstanbul:Metis. 18.baskı.

KAYNAKLAR
Film: Her (Spike Jonze) (2014)
Film: The Signal (Wiliam Eubank) (2014)

Film: Chat Room (Hideo Nakata) (2010)
Film: Life in a Day. http://www.imdb.com/title/tt1687247/
Film: We Are Legion. http://www.imdb.com/title/tt2177843/
Film: Internet’sOwnBoy (http://www.imdb.com/title/tt3268458/
Film: Citizen4 (2015) (http://www.imdb.com/title/tt4044364/)
Roman:
Bıçakçı, H. (2015) Hikayede Büyük Boşluklar Var İstanbul: İletişim Yayınları.
Murakami, H. (2018) Kumandanı Öldürmek. İst. Doğan.
Videolar:
Why We Post Projesinin web sitesi: http://www.ucl.ac.uk/why-we-post
Projenin YouTube kanalı: http://www.youtube.com/whywepost
Kongre Bildiri Kitapları:
I. Ulusal Yeni Medya Kongresi 7-8 Mayıs 2013
II. Ulusal Yeni Medya Kongresi 26-27 Şubat 2014
III. Ulusal Yeni Medya Kongresi 2017
IV. Ulusal Yeni Medya Kongresi 2019
e kitap olarak www.alternatifbilisim.org indirilebilir.
Dergi Özel Sayıları:
Hece Dergisi (2016) S: 234-235 ve 236. Dijital Kültür Özel Sayısı.
Folklor ve Edebiyat (2015) S:83, Yeni Medya Çalışmaları Özel Sayısı.

ÖĞRETİM YÖNTEMİ

Dönem boyunca bir ara sınav ile bir final ödevi (bir araştırma ödevi) teslimi yapılacaktır. Öğrenciler dersin haftalık planına uygun olarak, okuma metinlerini önceden okuyarak, ders içinde birlikte tartışacaktır. Derste çeşitli görsel-işitsel malzemeler ile web bağlantısı kullanılacaktır. Yeni medya ortamını, yeni medya ortamındaki olay ve olguları değerlendiren kavramlar ve yaklaşımlar tartışma yöntemi ile, örnek olaylar üzerinden ele alınacaktır. Ayrıca dersin kavramları ile ilgili ek okumalar verilecektir.
Öğrenciler dersin konuk öğretim üyelerinin ve katılımcılarının sunumlarından sorumludur.

Etkinlikler:
Atölyeler
• Pinhole Kamera Yapımı ve Çekim
• Polaraid Kamera ile Çekim
• Cep Telefonu ile Çekim ve Kurgu Atölyesi (tarih ila edilecek)

• 29 Mart 2020 Prof.Dr. Serpil Aygün Cengiz-AÜ DTCF “İmge/Görme/Erk” Seminer
• 11 Nisan 2020 Cumartesi günü 14.00-17.00/ Alternatif Bilişim Derneği tarafından düzenlenecek “Dijital Kültür, Dijital Eşitsizlikler, Yaşlanma ve Ötesi” adlı panel
Yer: Alman Kültür Merkezi

• Uluslararası Ankara Film Festivali 4-14.6.2020

Dersin Olmadığı Günler:
20.4.2020 Ara Sınav Haftası; 25.5.2020 Resmi Tatil
Okumaların yetişmemesi durumunda ek ders: 8.6.2020


Ara sınav (kavram ve kuramsal tartışmalar üzerine ödev): % 20
Final sınavı (uygulamalı araştırma ödevi) :% 60
Derse devam: % 5
Ders içi tartışmalara katılım ve sunum: % 15

Teorik ve uygulamalı derslere devam zorunludur. Teorik ve uygulamalı derslerin %20’sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci, o ders ya da derslerin yarıyıl sonu genel sınavlarına alınmaz ve öğrenciye F1 notu verilir (http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/yonetmelik_02_12_2013.pdf). Haftalık yazılı ödevlerin zamanında verilmesi gerekir. Zamanında verilmeyen ödevler kabul edilmeyecektir.

Dersi alırsanız derslere zamanında geliniz.