Prof. Dr. Mutlu Binark
Bilişim ve Enformasyon Teknolojieri Ana Bilim Dalı Başkanı
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü
Bilişim ve Enformasyon Teknolojileri ABD
Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Sosyal Bilimler Ens. Üst Katı- Beytepe/06800 Ankara
Ders Programı

Dersler

İLT 648 Yeni Medya Çalışmalarına Giriş (Seçmeli) GÜz 2015

ÖN KOŞULLAR

Bu dersin ön koşulu yoktur. Ders seçmelidir.

DERS TANIMI

Yeni medya Çalışmalarına Giriş dersinin amacı, yeni medyayı ve yeni medya ortamlarını geleneksel medyadan farklılaştıran özellikleri ve toplumsal-siyasal-kültürel ve ekonomik alanlardaki etkisini kavramsal ve kuramsal düzeyde açımlayacak sorular geliştirmek, örnekler üzerinden toplumsal-siyasal-kültürel yaşamdaki etkisini ve bireyselliğin deneyimlenmesindeki yeni olguları irdelemektir.


DERS ÇIKTILARI

1. Öğrenci bu derste; toplum, siyaset, ekonominin, kültürün ve bireysellin deneyimlenmesinin yeni medya dolayımı ile nasıl değiştiğini kavrama becerisi elde eder.
2. Öğrenci yeni medyanın toplum, kültür ve birey üzerine farklı ve çeşitli etkilerini tarihi, ekonomik, siyasal, toplumsal ve kültürel ardyöre ve örüntüler içerisinde bağlam vurgusu ile ele alma becerisi elde eder.
3. Yeni medya ortamlarının toplumsal, siyasal, kültürel ve ekonomik alanlara etkisini kavramsal temelde sorgulama bilgisini kazanır.

KAPSAM

Günümüzde yeni medya (çeşitli dijital iletişim teknolojileri) ve yeni medya ortamları (çeşitli platformlar) gündelik yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelmiş, hatta geleneksel medyanın ve geleneksel medya metinlerinin kullanımın yerini giderek almaya başlamıştır. Yeni medyanın kullanım pratiklerinin toplum, kültür ve birey üzerine çeşitli etkileri ile yaratıcı endüstrideki konumu başta iletişim bilimleri olmak üzere, kültürel çalışmalar, sosyoloji, antropoloji, iktisat ve hukuk gibi farklı disiplinlerde “yeni medya çalışmaları” adı altında irdelenmeye başlanmıştır. Bu derste ise, öncelikle yeni medya ve yeni medya ortamları tanımlanarak, geleneksel medyadan farklılaştıran özellikler/bileşenler örneklerle açımlanacaktır. Özellikle kullanıcı, kullanıcı türevli içerik yaratımı, katılım/cı kültürü ile üre-tüketici olgusu, alternatif medya, yurttaş medyası, hacker/kırıcılık, kitle kaynak üretimi gibi olgular kavramsal ve kuramsal olarak ele alınacak ve bu olgular üzerine çeşitli örnek araştırmalar üzerinden tartışmalar gerçekleştirilecektir.

DERS PROGRAMI

1. Hafta Dersin işlenişinin ve planının tanıtılması


2. Hafta Yeni medya ve yeni medya ortamları nedir? (web 1.0, web 2.0, web 3.0, cep telefonları, dijital oyun platformları ve ortamları, PDA’lar) Geleneksel medyadan farklı kılan özellikleri nelerdir? Yeni Medyanın Ne’liği (dijitallik, etkileşimsellik, hipermetinsellik, multimedya biçemselliği, sanallık/mevcudiyet hissi, yayılım, kullanıcı türevli içerik üretimi) Ağdaş kamunun özellkleri (sürekli ağda olma, hareketlilik, paylaşma, arayacılık)
Yeni medya çalışmalarında sorulması gereken sorular ve sorunsallar nelerdir?


3. Hafta Yeni medyaya ilişkin bazı tartışma odakları: siyaset ve yurttaşlık, kamusal alan ve katılım, kimlik, kimlik egzersizi, toplumsallaşma, sanal cemaat, benliğin sunumu/performe edilişi, ağa takılan kamu/ağdaş kamu ve ağdaki birey/benlik, sanal beden, avatar vb. hangi kavramlarla ve hangi bakış açıları eksenlerinde nasıl ele alınmaktadır, hususlarında genel giriş.
4. Hafta Katılımcı kültür, Kullanıcı Türevli İçerik Yaratımı, Üre-tüketici olgusu, Kullanıcı/İzleyici Üzerine Kuramsal Tartışmalar ve Örnek Araştırmaların İrdelenmesi
Özel Sayı: International Journal of Communication 8(2014) “Participations: Dialogues on the Participatory Promise of Contemporary Culture and Politics: Creativity, Labor, Politics, Knowledge and Education, Platforms)


5. Hafta Alternatif ve Aktivist Medyadan Yurttaş Haberciliğine kuramsal-kavramsal tartışmalar (alternatif, radikal ve yurttaş medyası nedir), yeni medya ortamlarında kamusallık, kamusal alan ve demokratik kanaat oluşumunun koşulları


6. Hafta Yeni medya ortamlarında kamusallık, kamusal alan ve demokratik kanaat oluşumunun koşulları

7. Hafta (Yeni) Toplumsal hareketlerde yeni medya kullanım pratikleri, çeşitli olanaklar ve engeller nelerdir, ve örnek araştırmaların incelenmesi

8. Hafta Okuma Haftası ve Ara Sınav Sorusu


9. Hafta Yeni Medyada Anlatının Ne’liği:Yazardan Okur Yazara Geçiş
Bilgesu Savcı

10. Hafta Hacker olgusu, Hacker Etiği, Hacker ve Direniş Kültürü, Kitle Kaynak Üretimi (Crowdsourcing), Sosyal Medya Şöhreti/Şöhretimsi, Fan Olgusu

11. Hafta Djital Oyun, Oyuncu, Machinima Yapımı, Mod Yazımı
Doç.Dr. Günseli Bayraktutan/Başkent Ünv.İletişim Fakültesi


12. Hafta ODTÜ Teknokent Atom ve Dijital Oyun Geliştiricileri Derneği Ziyareti


13. Hafta Ekonomi Politik Kuramdan Kullanıcı Türevli İçerik Üretimi ve Katılımcı Kültürün Eleştirisi, Gayri Maddi Emek Gücü
Dijital Gözetim, Veri Madenciliği, Veri İkizi Yaratımı ve Profilleme olguları


14. Hafta Yeni Medya Ortamlarında Etik İhlaller  ve Genel Değerlendirme
 

ÖNERİLEN KAYNAKLAR

• Abbate, J. (2011). “İnternetin Popülerleşmesi”, İletişim Tarihi, (Der.) David Crowley ve PaulHeyer, (Çev.) Berkay Ersöz, Ankara: Siyasal Kitabevi. 472-479.
• Akdeniz, G. (2013) “Hacker Etiği”, Hack Kültürü ve Hacktivizm: Yeni bir Siyaset Biçimi. (Der.) Ali Rıza Keleş ve Yetkin Sal. İstanbul: Alternatif Bilişim Derneği Yayınları. 9-15.
• Akay, K. (2015) “Dijital Oyunların Üretim Sürecinde Mekânın İşlevsel Rolü”, Folklor/Edebiyat, Sayı 83, 365-387.
• Akınerdem, F. (2012) “Yerli Dizi Anlayıları ve İzleyici Katılımı: Uçurum Dizisini Ekşi Sözlük ve Twitter’la Birlikte İzlemek”, Folklor / Edebiyat, 2012/4, S:72, 77-90.
• Arık, E. (2013) “Sıradan İnsanın Yükselişi: Sosyal Medya Şöhretleri”, İ&D İletişim ve Diplomasi, 1(1): 97-112.
• Aslan, M. G. (2013). “Yeni Medyanin “Yeni”liği Üzerine” ,I. Ulusal Yeni Medya Kongresi 7-8 Mayıs 2013. İzmit-KOUİF ve Alternatif Bilişim Derneği. 102-110.
• Athique, A. (2013) Digital Media and Society. Cambridge: Polity.
• Atton, C. (2014) “Alternatif Medya’ya Yaklaşmak: Teori ve Metodoloji”, Kendi Medyanı Yarat: Alternatif Medya. Cilt I. ”, (Der.) B. Yanıkkaya, B. Çoban, İstanbul: Kalkedon. 21-62.
• Bayol, E. (2015) “Türkiye’den Bir Dijital Oyun Stüdyosu Öyküsü
Céidot: Rüya Savaşçıları”, Folklor/Edebiyat, Sayı 83, 433-457.
• Bayraktutan, G. (2013) Sosyal Medyada Etkileşim”, Dijital İletişim ve Yeni Medya. (Der.) M.C.Öztürk. Eskişehir: AÖF. 100-119.
• Bechmann, A. ve S.Lomborg (2012) “Mapping actor roles in social media: Different perspectives on value creation in theories of user participation”, New Media & Society, 0(0): 1-17.
• Bermejo, F. (2012) “ Tarihsel Bir Perspektifte İzleyici Üretimi: Radyo TV. Yayıncılığından Google’a”, Yeni Medya Üzerine. İzmir: Akdeniz Ünv. Yayınları No: ÇV1. 116-139.
• Bernardi, C. L. (2014) “Yeni Medya ve Öfkeliler Hareketinin Yükselişi”, Sosyal Medya Devrimi. (Der.) B. Çoban, İstanbul: Su. 42-58.
• Binark, M. ve B. Kılıçbay (Der.) (2005) İnternet, Toplum, Kültür. Ankara: Epos Yayınları.
• Binark, M. (Der.) (2007) Yeni Medya Çalışmaları. Ankara: Dipnot Yayınları.
• Binark, M. (2005) “Kimlik/lenme, Dipnotsuz İletişim ve Etnik Laflama Odaları”, İnternet, Toplum, Kültür. (Der.) M. Binark ve B. Kılıçbay, Ankara: Epos Yayınları. 118-138.
• Binark, M. (2007) “Yeni Medya Çalışmalarında Yeni Sorular ve Yöntem Sorunu”, Yeni Medya Çalışmaları. (Der.) M. Binark, Ankara: Dipnot. 21-44.
• Binark, M. (2013) “Yeni Medya Kullanımının Etkileri”, Dijital İletişim ve Yeni Medya. (Der.) M.C.Öztürk. Eskişehir: AÖF. 50-75.
• Binark, M. (Der.) (2014) Yeni Medya Çalışmalarında Araştırma Yöntem ve Teknikleri. İstanbul: Ayrıntı.
• Binark, M. ve G. Bayraktutan-Sütçü (2009) “Devasa Çevrimiçi Oyunlarda Türklüğün Oynanması: Silkroad Online’da Sanal Cemaat İnşası ve Türk Klan Kimliği”, Dijital Oyun Rehberi, (Der.) M.Binark, G.Bayraktutan-Sütçü, I.B. Fidaner, İstanbul: Kalkedon, 275-311.
• Binark, M. ve G. Bayraktutan-Sütçü (2007) Kültür Endüstrisi olarak Dijital Oyun. İstanbul:Kalkedon.
• Binark, M. ve G.Bayraktutan (2013) Ayın Karanlık Yüzü:Yeni Medya ve Etik. İstanbul:Kalkedon.
• Binark, M., G.Bayraktutan ve E. Kepenek (2012) “Uğursuz Bir Tesadüf olarak Yeni medyada Etik”, Devrim yahut Vasat: Üretim, Deneyim ve Teknoloji. (Der.) Zeynep Tül Akbal Süalp ve Burçe Çelik, İstanbul: Bağlam Yayınları. 157-178.
• Binark, M.ve K. Löker (2011) STÖ’ler için Bilişim Rehberi. Ankara: STGM.
http://www.stgm.org.tr/tr/icerik/detay/sivil-toplum-orgutleri- icin-bilisim-rehberi-2
• Boyd, D. (2014) It’s Complicated: The Social Lives of Networked Teens. New Haven: Yale Universty Press.
• Burgess, J. ve J. Green (2010) YouTube Online Video and Participatory Culture, Cambridge, UK: Polity Press,
• Castells, M. (2013) Umut ve İsyan Ağları.:İnternet Çağında Toplumsal Hareketler. İstanbul: Koç Ünv.Yayınları.
• Cavanagh, A. (2007). Sociology in the Age of the Internet. New York: McGraw Hill-Open University Press.
• Coleman, B. (2011) Hello Avatar: Dijital Neslin Yükselişi. İstanbul: Mediacat.
• Consalvo, M. ve C.Ess (Der.) (2011) The Handbook of Internet Studies. Malden: Wiley-Blackwell.
• Çevikel, T. (2015) “İnternet Gazetecilerinin Haber Medyasında Kullanıcı Katılımına İlişkin Görüş ve Tutumları”, Folklor/Edebiyat, Sayı 83, 217-234.
• Çoban, B. (Der.) (2014) Sosyal Medya Devrimi. İstanbul: Su.
• Çomu, T. (2012) Video Paylaşım Ağlarında Nefret Söylemi: YouTube Örneği. Ankara: Ankara Ünv. SBE. Yayınlanmış Y.Lisans Tezi.
• Dahlgren, P. (2014) “Participation and alternative democracy: social media and their contingencies”, (Eds.) P.Serra, et.al. Political Participation and Web 2.0, Lisbon: Livros Labcom Books. 61-85.
• Demirhan, K. (2014) “Social Media Effects on the Gezi Park Movement in Turkey:Politics Under Hashtags”, Social Media in Politics. (Eds.) B.Patrut ve M.Patrut. Leiden: Springer. 281-314.
• Demirkan, P. (2013) “Hacktivizm”, Hack Kültürü ve Hacktivizm: Yeni bir Siyaset Biçimi. (Der.) Ali Rıza Keleş ve Yetkin Sal. İstanbul: Alternatif Bilişim Derneği Yayınları. 27-33.
• Depeli, G. (2015) “Kadın Bloggerlar: Yeni Dil, Yeni Kadınlık, Yeni Tartışmalar”, Folklor/Edebiyat, Sayı 83, 271-294.
• Doğu, B. (2015) “Veri Haberciliği: Demokratik Medya İçin Olanaklar”, Folklor/Edebiyat, Sayı 83, 181-197.
• Durna, T. ve N. Durna (2015) “Taşranın Facebook ile İmtihanı Bir Akdeniz Köyünde Etnografik Keşif Çalışması”, Folklor/Edebiyat, Sayı 83, 99-123.
• Erdoğmuş, F. (2012) “Sıradanın Poetikası: Kitle Kaynakla Kotarılan İlk Belgesel Film Life in a Day, Vesilesiyle”, Devrim yahut Vasat: Üretim, Deneyim ve Teknoloji. (Der.) Zeynep Tül Akbal Süalp ve Burçe Çelik, İstanbul: Bağlam Yayınları, 197-222.
• Fidaner, I.B. (2008) “Mod Yapımı: Oyun ile Oynayanlar”, Dijital Oyun Rehberi, (Der.) M.Binark, G.Bayraktutan-Sütçü, I.B. Fidaner, İstanbul: Kalkedon. 171-184.
• Fisher, E. (2014) “Sosyal Paylaşım Sitelerinde İzleyici Emeği”, Medya, Meta ve Sermaye birikimi: M@rx Geri Döndü. (Der.) V.Mosco ve C.Fuchs. Ankara: Nota Bene. 119-150.
• Frolunde, L. (2012) “Machinima Filmmaking as Culture in Practice: Dialogical Process of Remix”, Computer Games and New Media Cultures: A Handbook of Digital Games Studies (Der.) Johannes Fromme & Alexander Unger. Heidelberg: Springer. 491-508.

Fuchs, C. (2015) “www’nin 25.Yıl Dönümü: Sosyalizme Geçiş ya da Barbarlığa Dönüş”, Ayrıntı Dergi, S:11, 143-150.

• Fuchs, C. (2014) “Social Media and the Public Sphere”, tripleC, 12(1).57-101.
• Fuchs, C. ve M. Sandoval (Der.) (2014). Critique, Social Media and the Information Society. New York: Routledge.
• Fuchs, C. (2014). Social Media. A Critical Introduction.London: Sage.
• Gane, N. ve D. Beer (2008) New Media: Key Concepts. Oxford: Berg. 87-103.
• Gencer-Kasap, D. (2014) “Çevrimiçi Müzakere Alanı Olarak Sosyal Medya Uygulamaları”, Sosyal Medya Devrimi. (Der.) B. Çoban, İstanbul: Su. 117-138.
• Gerbaudo, P. (2014) Tweetler ve Sokaklar. İstanbul: Agora.
• Gravente, T. ve A. Poma (2014) “Fas’ta İnternet ve Demokrasi: İmkanlar ve Zorluklar”, Sosyal Medya Devrimi. (Der.) B. Çoban, İstanbul: Su. 59-76.
• Hinton, S. ve L. Hjorth (2013). Understanding Social Media. London: Sage. 1,2,3,4,7 ve 8. Bölümler.
• Hood, B. (2014) Benlik Yanılsaması: Sosyal Beyin, Kimliği Nasıl Oluşturur? ,İstanbul: Ayrıntı. 282-323.
• İnceoğlu, İ. (2012) “E-aktivizm: Yatay Örgütlenme, Çokseslilik, Radikal Demokrasi”, Devrim yahut Vasat: Üretim, Deneyim ve Teknoloji. (Der.) Zeynep Tül Akbal Süalp ve Burçe Çelik, İstanbul: Bağlam Yayınları.108-123.
• International Journal of Communication 8(2014) “Participations: Dialogues on the Participatory Promise of Contemporary Culture and Politics: Creativity, Labor, Politics, Knowledge and Education, Platforms)
• Jenkins, H. (2002), “Interactive Audiences?: The 'Collective Intelligence' of Media Fans”, http://web.mit.edu/cms/People/henry3/collective%20intelligence.html
• Jenkins, H. (2009) Confronting the Challenges of Participatory Culture. Cambridge: the MIT Press, 4-14.
• Jenkins, H. (2010), “What Happened Before YouTube”, YouTube Online Video and Participatory Culture, (Haz.) Jean Burgess ve Joshua Green, Cambridge, UK: Polity Press, 109-125.
• Karagöz, K. (2013) “Yeni Medya Çağında Dönüşen Toplumsal Hareketler ve Dijital Aktivizm Hareketleri”, İ&D İletişim ve Diplomasi, 1(1): 131-156.
• Küçüksaraç, B. (2014) “Prosumer Kadınlar ve Kendin Yap Bloglarında Üretim ve Tüketim Pratikleri”, Yeni Medya Araştırmaları: Kavramlar Uygulamalar Tartışmalar. (Der.) İdil Sayımer. Konya: Literatürk. 51-98.
• Lievrouw, L. (2011) Alternative and Activist New Media. London:Polity, 1-5-6-7. bölümler.
• Lievrouw, L. ve S. Livingstone (Der.) (2002) Handbook of New Media. London: Sage.
• Lister, M. vd. (2003) New Media: A Critical Introduction. New York: Routledge.
• Maigret, E. (2011) Medya ve İletişim Sosyolojisi. İstanbul:İletişim. 327-358.
• Manovich, L. (2001) The Language of New Media. Cambridge: The MIT Press.
• Manovich, L. (2011). “Medya Nasıl Yeni Oldu?”, İletişim Tarihi, (Der.)David Crowley ve Paul Heyer. (Çev.) Berkay Ersöz, Ankara: Siyasal Kitabevi. 467-471.
• Morva, O. (2014) “Goffman’ın Dramaturjik Yaklaşımı ve Dijital Ortamda Kimlik Tasarımı”, Medya ve Tasarım, (Der.) S.Çakır, İstanbul: Urzeni. 231-253.
• Mosemghvdlishhvili, L. ve J. Jansz (2012) “Framing and Prasing Allah on YouTube: Exploring user cretead videos about Islam and motivations for producing them”, New Media & Society, 0(0): 1-19.
• Olsson, T. (2014) “The Architecture of Participation: For Citizens or Consumers”, Critique, Social Media and the Information Society. (Der.) Fuchs, C. ve M. Sandoval, New York: Routledge. 203-215.
• Öymen-Dikmen, G. (2011) “Tüketen Üreticiden Üreten Tüketiciye Dönüşümde Sosyal Medyanın Rolü”, İletişim ve Teknoloji. (Der.) Z.Hepkon, İstanbul: KırmızıKedi. 156-175.
• Özçetin, B., U.T.Arslan, M.Binark, (2012) “Türkiye’de İnternet, Kamusallık ve Demokratik Kanaat Oluşumu”, Folklor/ Edebiyat, 2012/4, S:72, 51-76.
• Pi Dergi (2012) Yeni Medya ve Değişen Gazetecilik Özel Sayısı (Z. Tüfekçi, E.Saka, Ö.Uçkan)
• Rodriguez, C. et.al. (2014) “Four challenges in the field of alternative, radical and citizens’ media reserach”, Media Culture & Society, 36(2): 150-166.
• Sabancı, A. (2013) “Hackerlara bir karşı kültür olarak bakmak”, Hack Kültürü ve Hacktivizm: Yeni bir Siyaset Biçimi. (Der.) Ali Rıza Keleş ve Yetkin Sal. İstanbul: Alternatif Bilişim Derneği Yayınları. 16-26.
• Sağır, A. (2012) “Küresel Dünyanın Yeni Sosyal Paylaşım Mekanları: İnternet Sözlüklerinin Sosyolojik Çözümlemesi”, Sosyoloji Dergisi, 26: 1-31.
• Saka, E. (2012) “Siber Medya Sonrası Kamusal Alan ve Gazetecilik Pratikleri”, Folklor/Edebiyat, 2012/4, S:72, 35-50.
• Saka, E. (2013) “Hackerlık üzerine birkaç gözlem”, Hack Kültürü ve Hacktivizm: Yeni bir Siyaset Biçimi. (Der.) Ali Rıza Keleş ve Yetkin Sal. İstanbul: Alternatif Bilişim Derneği Yayınları. 34-40.

Sandoval, M. ve C. Fuchs (2015) “Alternatif Medyanın Eleştirel bir Teorisine Doğru”, Ayrıntı Dergi, S:11, 111-125.
• Sayan, A. (2012) “Yeni Medya ve Taraftar Davranışları: Boz Baykuşlar Örneği”, Türkiye’de Yeni Medya Çalışmaları I, (Der.) Erkan Saka, İstanbul: Taş Mektep. 7-14.
• Sienkiewicz, M. (2014) “Start making sense: a three-tier approach to citizen journalism”, Media Culture & Society, 36(5): 691-701.
• Sieppera, E. (2012) Undestanding New Media. London:Sage. 5-9 ve 11. bölümler (Politics, Identity ve Game)
• Stromer-Gallley, J. ve A. Wichowski (2011) “Political discussion Online”, The Handbook of Internet Studies.,M. Consalvo ve C.Ess, Malden: Wiley-Blackwell. 168-187.
• Subaşı, N. (2005) “İnternet ve Sanal Cemat Tartışmaları”, İnternet, Toplum, Kültür. (Der.) M. Binark ve B. Kılıçbay, Ankara: Epos Yayınları. 106-117.
• Susar-Özdil, F. ve B. Narin (2012) “Sosyal Paylaşımın Tecimselleşmesi Bağlamında İnternet Reklamcılığı: Ekşi Sözlük Örneği”, Change and Challenge: Proceedings of the 13th Int. Cultural Studies Symposium, Ege University, (Eds.) Murat Erdem et.al. İzmir: Ege University Press. 229-238.
• Swartz, A. (2013) “Gerilla Açık erişim Manifestosu”, Hack Kültürü ve Hacktivizm: Yeni bir Siyaset Biçimi. (Der.) Ali Rıza Keleş ve Yetkin Sal. İstanbul: Alternatif Bilişim Derneği Yayınları.89-92.
• Şendeniz, Ö. (2014) “Toplumsal Hareketler Repertuvarı ve Sosyal Ağlar: HES Muhalefet Örneği”, Yeni Medya Yeni Pratikler Yeni Olanaklar. (Der.) E. Baştük-Akça. Kocaeli: Umuttepe Yayınları. 155-174.
• Şener, G. P. Öğün Emre ve F. Akyıldız (2015) “Türkiye’de Sosyal Medyanın Siyasi Katılıma Etkileri”, Folklor/Edebiyat, Sayı 83, 75-98.
• Taş, O. (2007) “Şebeke Toplumunda Direniş: Hacker Kültürü ve Teknoloji Etiği”, Yeni Medya Çalışmaları. (Der.) Mutlu Binark. Ankara: Dipnot. 309-344.
• Telli-Aydemir, A. ve E.H. Çelebioğlu, (2012) “Yeni Medya Arayüzeyinde Örgütsüzleşme, İktidar ve Dönüşen Direniş Kültürü”, Devrim yahut Vasat: Üretim, Deneyim ve Teknoloji. (Der.) Zeynep Tül Akbal Süalp ve Burçe Çelik, İstanbul: Bağlam Yayınları. 124-156.
• Terranova, T. (2015) “Bedava Emek: Dijital Ekonomide Kültür Üretimi”, Folklor/Edebiyat, Sayı 83, 343-363.

• Timisi, N. (2005) “Sanallığın Gerçekliği: İnternetin Kimlik ve Topluluk Alanlarına Girişi”, İnternet, Toplum, Kültür. (Der.) M. Binark ve B. Kılıçbay, Ankara: Epos Yayınları. 89-105.
• Toprak, A. Vd. (2009, 2014) Görülüyorum Öyleyse Varım: Toplumsal Paylaşım Ağı Facebook. İstanbul: Kalkedon.
• Turan, E.A. (2014) “Yeni Medya Ortamları ile Dönüşen İzleyicinin E-Sözlük ve Talk Show Arakesitinde İzlenmesi”, Yeni Medya Araştırmaları: Kavramlar Uygulamalar Tartışmalar. (Der.) İdil Sayımer. Konya: Literatürk. 99-148.
• Uçkan, Ö. (2013) “Hackerlar: Viral Kültürün Semantik Gerillaları mı, Enformasyon Toplumunun Veri Hırsızları mı?”, Hack Kültürü ve Hacktivizm: Yeni bir Siyaset Biçimi. (Der.) Ali Rıza Keleş ve Yetkin Sal. İstanbul: Alternatif Bilişim Derneği Yayınları.41-47.
• Unger, A. (2012) “Modding as Part of Game Culture”, Computer Games and New Media Cultures: A Handbook of Digital Games Studies (Der.) Johannes Fromme & Alexander Unger. Heidelberg: Springer, 509-524.
• Vatikiotis, P. (2014) “İletişim Kuramı ve Alternatif Medya”, Kendi Medyanı Yarat: Alternatif Medya. Cilt I. ”, (Der.) B. Yanıkkaya, B. Çoban, İstanbul: Kalkedon. 63-97.
• Yanardağoğlu, E. (2015) “Yeni Medya ve Kullanıcı Türevli İçerik: Dokuz8haber Sitesi Örneğinde Yurttaş Gazeteciliği Üzerine Etnografik Bir İnceleme”, Folklor/Edebiyat, Sayı 83, 251-269.
• Yılmaz-Sert, N. (2014) “Yeni Medyada Aktivist Hareketler: Örnek İnceleme Türkiye’de LGBTT Aktivizmi”, Yeni Medya Araştırmaları: Kavramlar Uygulamalar Tartışmalar. (Der.) İdil Sayımer. Konya: Literatürk. 283-336.

Yumuşak, F. (2015) “Dijital Gözetim Sunar: Ölçülebilir, Karlı ve Hızlı Hayatlar”, Ayrıntı Dergi, S:11, 101-110.


Film: Her (Spike Jonze) (2014)
Film: The Signal (Wiliam Eubank) (2014)

Film: The Square (2013) http://www.imdb.com/title/tt2486682/

Film: Chat Room (Hideo Nakata) (2010)
Film: Life in a Day. http://www.imdb.com/title/tt1687247/
Film: We Are Legion. http://www.imdb.com/title/tt2177843/
Film:Internet’sOwnBoy (http://www.imdb.com/title/tt3268458/
Film: Citizen4 (2015)
(http://www.imdb.com/title/tt4044364/)


Roman: Bıçakçı, H. (2014) Doğa Tarihi. İstanbul: İletişim Yayınları.


Kongre Bildiri Kitapları:
I. Ulusal Yeni Medya Kongresi 7-8 Mayıs 2013
II. Ulusal Yen iMedya Kongresi 26-27 Şubat 2014
e kitap olarak indirilebilir
 

ÖĞRETİM YÖNTEMİ

Dönem boyunca bir ara sınav ile bir final ödevi (bir araştırma ödevi) teslimi yapılacaktır. Öğrenciler dersin haftalık planına uygun olarak, okuma metinlerini önceden okuyarak, ders içinde birlikte tartışacaktır. Derste çeşitli görsel-işitsel malzemeler ile web bağlantısı kullanılacaktır. Yeni medya ortamını, yeni medya ortamındaki olay ve olguları değerlendiren kavramlar ve yaklaşımlar tartışma yöntemi ile, örnek olaylar üzerinden ele alınacaktır. Ayrıca dersin kavramları ile ilgili ek okumalar verilecektir.
Ders kapsamında Ankara kenti dahilinde çeşitli atölye, seminer ve etkinliklere katılınacaktır.
Örneğin:
23 Ekim 2015 Yeni Medya Çalışmaları Buluşmaı AÜ Rektörlük 100.Yıl Salonu Tandoğan 10.00-12.30
23-24-25 Kasım 2015 14. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi-Odtü
Ders saatinde ODTÜ Teknoket ATOM’a ziyaret yapılacaktır.

Öğrenciler dersin konuk öğretim üyelerinin ve katılımcılarının sunumlarından sorumludur.
 

DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

Ara sınav (kavram ve kuramsal tartışmalar üzerine ödev): % 20
Final sınavı (araştırma ödevi) :% 60
Derse devam: % 5
Ders içi tartışmalara katılım ve sunum: % 15


Ders Asistanı: Şule Karataş  e posta: skaratas89@gmail.com