Prof. Dr. Mutlu Binark
Bilişim ve Enformasyon Teknolojieri Ana Bilim Dalı Başkanı
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü
Bilişim ve Enformasyon Teknolojileri ABD
Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Sosyal Bilimler Ens. Üst Katı- Beytepe/06800 Ankara
Ders Programı

Dersler

İLT 648 Yeni Medya Çalışmalarına Giriş (Güz 2017/Seçmeli)

DERS TANIMI
Yeni medya Çalışmalarına Giriş dersinin amacı, yeni medyayı ve yeni medya ortamlarını geleneksel medyadan farklılaştıran özellikleri ve toplumsal-siyasal-kültürel ve ekonomik alanlardaki etkisini kavramsal ve kuramsal düzeyde açımlayacak sorular geliştirmek, örnekler üzerinden toplumsal-siyasal-kültürel yaşamdaki etkisini ve bireyselliğin deneyimlenmesindeki yeni olguları irdelemektir.
KAPSAM
Günümüzde yeni medya (çeşitli dijital iletişim teknolojileri) ve yeni medya ortamları (çeşitli platformlar) gündelik yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelmiş, hatta geleneksel medyanın ve geleneksel medya metinlerinin kullanımın yerini giderek almaya başlamıştır. Yeni medyanın kullanım pratiklerinin toplum, kültür ve birey üzerine çeşitli etkileri ile yaratıcı endüstrideki konumu başta iletişim bilimleri olmak üzere, kültürel çalışmalar, sosyoloji, antropoloji, iktisat ve hukuk gibi farklı disiplinlerde “yeni medya çalışmaları” adı altında irdelenmeye başlanmıştır.
Bu derste ise, öncelikle yeni medya ve yeni medya ortamları tanımlanarak, geleneksel medyadan farklılaştıran özellikler/bileşenler örneklerle açımlanacaktır. Özellikle kullanıcı, kullanıcı türevli içerik yaratımı, katılım/cı kültürü ile üre-tüketici olgusu, alternatif medya, yurttaş medyası, hacker/kırıcılık, kitle kaynak üretimi gibi olgular kavramsal ve kuramsal olarak ele alınacak ve bu olgular üzerine çeşitli örnek araştırmalar üzerinden tartışmalar gerçekleştirilecektir.

DERS PROGRAMI

1. Hafta (28/9)
Dersin işlenişinin ve planının tanıtılması
2. Hafta (5/10)
Yeni medya ve yeni medya ortamları nedir? (web 1.0, web 2.0, web 3.0, cep telefonları, dijital oyun platformları ve ortamları, PDA’lar) Geleneksel medyadan farklı kılan özellikleri nelerdir? Yeni Medyanın Ne’liği (dijitallik, etkileşimsellik, hipermetinsellik, multimedya biçemselliği, sanallık/mevcudiyet hissi, yayılım, kullanıcı türevli içerik üretimi) Ağdaş kamunun özellkleri (sürekli ağda olma, hareketlilik, paylaşma, arayacılık)
Yeni medya çalışmalarında sorulması gereken sorular ve sorunsallar nelerdir?
Dijital Kültür nedir?

Hinton, S. ve L. Hjorth (2013). Understanding Social Media. London: Sage. 1,2,3,4,7 ve 8. Bölümler.
Van Dijk, J. (2016) Ağ Toplumu. İstanbul: Kafka. 8 ve 9.Bölümler.

3. Hafta (13/10)
Yeni medyaya ilişkin bazı tartışma odakları: kimlik, kimlik egzersizi, toplumsallaşma, sanal cemaat, benliğin sunumu/performe edilişi, ağa takılan kamu/ağdaş kamu ve ağdaki birey/benlik, sanal beden, avatar vb. hangi kavramlarla ve hangi bakış açıları eksenlerinde nasıl ele alınmaktadır, hususlarında genel giriş.

Binark, M. (2005) “Kimlik/lenme, Dipnotsuz İletişim ve Etnik Laflama Odaları”, İnternet, Toplum, Kültür. (Der.) M. Binark ve B. Kılıçbay, Ankara: Epos Yayınları. 118-138.
Morva, O. (2016) “Ben Kendim ve Dijital Benliğim: Dijital İletişim Çağında Benlik Kavramsallaştırması”, Dijital Kavramlar, Olanaklar, Deneyimler. Der. N.Timisi, İstanbul: Kalkedon. 41-62.
Binark, M. ve G. Bayraktutan-Sütçü (2009) “Devasa Çevrimiçi Oyunlarda Türklüğün Oynanması: Silkroad Online’da Sanal Cemaat İnşası ve Türk Klan Kimliği”, Dijital Oyun Rehberi, (Der.) M.Binark, G.Bayraktutan-Sütçü, I.B. Fidaner, İstanbul: Kalkedon, 275-311.

Çizgi Roman Okuma: M.Chow (2014) Arakçı
Film: Chat Room (Hideo Nakata) (2010)
Film: Her (Spike Jonze) (2014)

4. Hafta (19/10)
Farklı ülkelerde yeni medya-yaşam-habitus I Endüstriyel Çin ve Kırsal Çin örneği

Miller, D. vd. (2016) How the World Changed Social Media. Londra: UCL Press. www.ucl.ac.uk/ucl-press.

Chang, X. (2017) Social Media in Industrial China. London: UCL. E book.

Mc Donald, T. (2016) Social media in rural China. London: UCL. E book.

5. Hafta (26/10)
Farklı ülkelerde yeni medya-yaşam-habitus II: Türkiye taşrasında Facebook ve Hindistan örnekleri

Durna, T. ve N. Durna (2015) “Taşranın Facebook ile İmtihanı Bir Akdeniz Köyünde Etnografik Keşif Çalışması”, Folklor/Edebiyat, Sayı 83, 99-123.

Venkatraman, S. (2017) Social media in South India. London: UCl. E book.


6. Hafta (2/11)
Katılımcı kültür, Kullanıcı Türevli İçerik Yaratımı, Üre-tüketici olgusu, Kullanıcı/İzleyici Üzerine Kuramsal Tartışmalar ve Örnek Araştırmaların İrdelenmesi

Van Dijk, J. (2016) Ağ Toplumu, İstanbul: Kafka. 3,6 bölümler.

Van Dijk, J. (2016) “Senin gibi kullanıcılar mı?” Yeni Medya Kullanıcının Yükselişi. Der. H.Hülür ve C.Yaşın. Ankara:Ütopya. 160-183.


7. Hafta (9/11)

Okuma ödevi: Yeni Medya ve görsel-işitsel imge yaratımı örnek çalışmanın değerlendirilmesi

Miller, D. ve J. Sinanan (2017) Visualising Facebook. London: UCl. E book.


8. Hafta (16/11)
Fan kültürü, iki ekran olgusu (televizyon veTwitter arayüzeyini birlikte düşünmek)

Jenkins, H. (2017) “Medya yöndeşmesinin kültürel mantığı”, Yeni Medya Kuramları. Der. F.Aydoğan. İstanbul: Der. 39-46.
Jenkins, H. (2016) Cesur Yeni Medya”Teknolojiler ve Hayran Kültürü. İstanbul: İletişim.

Akınerdem, F. (2012) “Yerli Dizi Anlayıları ve İzleyici Katılımı: Uçurum Dizisini Ekşi Sözlük ve Twitter’la Birlikte İzlemek”, Folklor / Edebiyat, 2012/4, S:72, 77-90.

Harrington, S. (2016) “Tv.nu tweetlemek: Canlı tv., izleyiciler ve sosyal medya” Twitter ve Toplum. Der. K.Weller vd. İstanbul: Kafka. 325-338.

Marwick A.E. ve d.boyd (2016) “Dürüstçe tweetlerim, tutkuyla tweetlerim...” Yeni Medya Kullanıcının Yükselişi. Der. H.Hülür ve C.Yaşın. Ankara:Ütopya. 108-135.

9. Hafta (23/11)
Yeni medyanın ekonomisi , telif hakları ve artı değer sorunu

Doctorow, C. (2017) Özgür ve Bedava. İnternet Çağında Bilgi. İstanbul: K.Ü.Y.


Film:Internet’sOwnBoy (http://www.imdb.com/title/tt3268458/


10. Hafta (30/11)

Ara sınav ödevi/haftası


Hermida, A. (2017) Herkese söyle: Sosyal medyada neden paylaşımda bulunuruz?, İstanbul: Kafka

Pettman, D. (2017) Sonsuz Dikkat Dağınıklığı: Gündelik Yaşamda Sosyal Medyaya Odaklanmak. İstanbul: Sel.


11. Hafta (7/12)
Veri, Büyük veri nedir? Algoritmik kültür olgusu
Saka, E. ve A.Sayan (2016) “Büyük veri nedir?”, Dijital Kavramlar, Olanaklar, Deneyimler. Der. N.Timisi, İstanbul: Kalkedon. 87-108.

Binark, M. (2017) “ALGORİTMALARIN YARATTIĞI YANKI ODALARINDA SİYASAL KATILIMIN OLANAK/SIZLI/ĞI: “OLMAK YA DA OLMAMAK İŞTE BÜTÜN MESELE BU MU?…” Varlık, Haziran, S:1317, 19-23.

boyd, d. ve Crawford, K. (2015). “Büyük Veri Üzerine Eleştirel Sorular: Kültürel, Teknolojik ve Bilimsel Bir Olgu Hakkında Eleştirel Sorgulamalar.” Folklor/Edebiyat 21(83): 199-215.


12. Hafta (14/12)
Ekonomi Politik Kuramdan Kullanıcı Türevli İçerik Üretimi ve Katılımcı Kültürün Eleştirisi, Gayri Maddi Emek Gücü
Dijital Gözetim, Veri Madenciliği, Veri İkizi Yaratımı ve Profilleme olguları


Film: Citizen4 (2015)
(http://www.imdb.com/title/tt4044364/)


Fisher, E. (2014) “Sosyal Paylaşım Sitelerinde İzleyici Emeği”, Medya, Meta ve Sermaye birikimi: M@rx Geri Döndü. (Der.) V.Mosco ve C.Fuchs. Ankara: Nota Bene. 119-150.
Fuchs, C.  (2014). Social Media. A Critical Introduction.London: Sage.(Türkçesi var; 2016, Sosyal Medya. Ankara:Nota Bene. İçinde: Katılımcı kültür olarak sosyal medya 76-98; Google 173-210; Facebook 211-247; sosyal medya ve alternatifleri 348-366.)
Fuchs, C. (2017) “Google kapitalizmi”, Yeni Medya Kuramları. Der. F.Aydoğan. İstanbul: Der.71-86.

Terranova, T. (2015) “Bedava Emek: Dijital Ekonomide Kültür Üretimi”, Folklor/Edebiyat, Sayı 83, 343-363.

Yumuşak, F. (2015) “Dijital Gözetim Sunar: Ölçülebilir, Karlı ve Hızlı Hayatlar”, Ayrıntı Dergi, S:11, 101-110.


13. Hafta (21/12)
Dijital yerli vs. olmayan meselesi ve Dijital eşitsizliklerin yeniden üretimi
Nelsper, E.J. ve R.Lynon (2016) “Dijital Yerliler Kanıt Nerede?”, Yeni Medya Kullanıcının Yükselişi. Der. H.Hülür ve C.Yaşın. Ankara:Ütopya. 39-62.

Gandy, O. (2017) “Siber uzayda tüketicinin korunması”, Yeni Medya Kuramları. Der. F.Aydoğan. İstanbul: Der.198-224.

Tsatsou, P. (2016) “Sayısal uçurumun yeniden değerlendirilmesi...” Yeni Medya Kullanıcının Yükselişi. Der. H.Hülür ve C.Yaşın. Ankara:Ütopya. 396-410.

14. Hafta
Yeni medya ortamlarında araştırma ve etik meselesi
Genel Değerlendirme: yeni sorular, yeni olgular....
Örneğin: Akıllı telefonları ve akışı/bağlantılılık halini düşünmek

Chap, M. (2016) “Cep telefonları ve iyi yaşam...” Yeni Medya Kullanıcının Yükselişi. Der. H.Hülür ve C.Yaşın. Ankara:Ütopya. 489-510.
Atalay Güneş, Z.N. (2017) “Dijital Sosyoloji ve Metodoloji...” Sosyoloji Divanı, 5(9), 87-100.

Beurkens, M. (2016) “Twitter Araştırmalarının Yasal Sorunları”, Twitter ve Toplum. Der. K.Weller vd. İstanbul: Kafka. 187-204.

Goffrey, D. ve C.Puschmann (2016) “Twitterda veri koleksiyonu”, Twitter ve Toplum. Der. K.Weller vd. İstanbul: Kafka. 111-125.


Binark, M. Vd. (2017) “SOSYAL BİLİM ARAŞTIRMALARINDA TÜRKİYE'DE VERİ ETİĞİ POLİTİKASI: SOSYAL MEDYA ORTAMLARINDAN VERİ TOPLANMASI”, Sosyoloji Divanı 5(9), 101-128.

ÖNERİLEN KAYNAKLAR 

• Akınerdem, F. (2012) “Yerli Dizi Anlayıları ve İzleyici Katılımı: Uçurum Dizisini Ekşi Sözlük ve Twitter’la Birlikte İzlemek”, Folklor / Edebiyat, 2012/4, S:72, 77-90.
• Aslan, M. G. (2013). “Yeni Medyanin “Yeni”liği Üzerine” ,I. Ulusal Yeni Medya Kongresi 7-8 Mayıs 2013. İzmit-KOUİF ve Alternatif Bilişim Derneği. 102-110.
• Atalay Güneş, Z.N. (2017) “Dijital Sosyoloji ve Metodoloji...” Sosyoloji Divanı, 5(9), 87-100.
• Bayraktutan, G. (2013) Sosyal Medyada Etkileşim”, Dijital İletişim ve Yeni Medya. (Der.) M.C.Öztürk. Eskişehir: AÖF. 100-119.
• Baym, N. (2016) “Hayranlarla tweetleşmenin tehlikeleri ve zevkleri”, Twitter ve Toplum. Der. K.Weller vd. İstanbul: Kafka. 305-324.
• Beurkens, M. (2016) “Twitter Araştırmalarının Yasal Sorunları”, Twitter ve Toplum. Der. K.Weller vd. İstanbul: Kafka. 187-204.
• Binark, M. ve B. Kılıçbay (Der.) (2005) İnternet, Toplum, Kültür. Ankara: Epos Yayınları.
• Binark, M. (Der.) (2007) Yeni Medya Çalışmaları. Ankara: Dipnot Yayınları.
• Binark, M. (2005) “Kimlik/lenme, Dipnotsuz İletişim ve Etnik Laflama Odaları”, İnternet, Toplum, Kültür. (Der.) M. Binark ve B. Kılıçbay, Ankara: Epos Yayınları. 118-138.
• Binark, M. (2007) “Yeni Medya Çalışmalarında Yeni Sorular ve Yöntem Sorunu”, Yeni Medya Çalışmaları. (Der.) M. Binark, Ankara: Dipnot. 21-44.
• Binark, M. (2013) “Yeni Medya Kullanımının Etkileri”, Dijital İletişim ve Yeni Medya. (Der.) M.C.Öztürk. Eskişehir: AÖF. 50-75.
• Binark, M. (Der.) (2014, 2015) Yeni Medya Çalışmalarında Araştırma Yöntem ve Teknikleri. İstanbul: Ayrıntı.
• Binark, M. (2017) “ALGORİTMALARIN YARATTIĞI YANKI ODALARINDA SİYASAL KATILIMIN OLANAK/SIZLI/ĞI: “OLMAK YA DA OLMAMAK İŞTE BÜTÜN MESELE BU MU?…” Varlık, Haziran, S:1317, 19-23.
• Binark, M. Vd. (2017) “SOSYAL BİLİM ARAŞTIRMALARINDA TÜRKİYE'DE VERİ ETİĞİ POLİTİKASI: SOSYAL MEDYA ORTAMLARINDAN VERİ TOPLANMASI”, Sosyoloji Divanı 5(9), 101-128.
• Binark, M. ve G. Bayraktutan-Sütçü (2009) “Devasa Çevrimiçi Oyunlarda Türklüğün Oynanması: Silkroad Online’da Sanal Cemaat İnşası ve Türk Klan Kimliği”, Dijital Oyun Rehberi, (Der.) M.Binark, G.Bayraktutan-Sütçü, I.B. Fidaner, İstanbul: Kalkedon, 275-311.
• Binark, M.ve K. Löker (2011) STÖ’ler için Bilişim Rehberi. Ankara: STGM.
http://www.stgm.org.tr/tr/icerik/detay/sivil-toplum-orgutleri- icin-bilisim-rehberi-2
• boyd, d. ve Crawford, K. (2015). “Büyük Veri Üzerine Eleştirel Sorular: Kültürel, Teknolojik ve Bilimsel Bir Olgu Hakkında Eleştirel Sorgulamalar.” Folklor/Edebiyat 21(83): 199-215.
• Cavanagh, A. (2007). Sociology in the Age of the Internet. New York: McGraw Hill-Open University Press.
• Coleman, B. (2011) Hello Avatar: Dijital Neslin Yükselişi. İstanbul: Mediacat.
• Chang, X. (2017) Social Media in Industrial China. London: UCL. E book.
• Chap, M. (2016) “Cep telefonları ve iyi yaşam...” Yeni Medya Kullanıcının Yükselişi. Der. H.Hülür ve C.Yaşın. Ankara:Ütopya. 489-510.
• Costa, E. (2016) Social media in southeast Turkey. London: UCl. E book.
• Doctorow, C. (2017) Özgür ve Bedava. İnternet Çağında Bilgi. İstanbul: K.Ü.Y.
• Durna, T. ve N. Durna (2015) “Taşranın Facebook ile İmtihanı Bir Akdeniz Köyünde Etnografik Keşif Çalışması”, Folklor/Edebiyat, Sayı 83, 99-123.
• Fisher, E. (2014) “Sosyal Paylaşım Sitelerinde İzleyici Emeği”, Medya, Meta ve Sermaye birikimi: M@rx Geri Döndü. (Der.) V.Mosco ve C.Fuchs. Ankara: Nota Bene. 119-150.
• Fuchs, C.  (2014). Social Media. A Critical Introduction.London: Sage.(Türkçesi var; 2016, Sosyal Medya. Ankara:Nota Bene. İçinde: Katılımcı kültür olarak sosyal medya 76-98; Google 173-210; Facebook 211-247; sosyal medya ve alternatifleri 348-366.)
• Fuchs, C. (2017) “Google kapitalizmi”, Yeni Medya Kuramları. Der. F.Aydoğan. İstanbul: Der.71-86.
• Fuchs, C. (2015) “www’nin 25.Yıl Dönümü: Sosyalizme Geçiş ya da Barbarlığa Dönüş”, Ayrıntı Dergi, S:11, 143-150.
• Gandy, O. (2017) “Siber uzayda tüketicinin korunması”, Yeni Medya Kuramları. Der. F.Aydoğan. İstanbul: Der.198-224.
• Goffrey, D. ve C.Puschmann (2016) “Twitterda veri koleksiyonu”, Twitter ve Toplum. Der. K.Weller vd. İstanbul: Kafka. 111-125.
• Harrington, S. (2016) “Tv.nu tweetlemek: Canlı tv., izleyiciler ve sosyal medya” Twitter ve Toplum. Der. K.Weller vd. İstanbul: Kafka. 325-338.
• Hermida, A. (2017) Herkese söyle: Sosyal medyada neden paylaşımda bulunuruz?, İstanbul: Kafka.
• Hinton, S. ve L. Hjorth (2013). Understanding Social Media. London: Sage. 1,2,3,4,7 ve 8. Bölümler.
• Lister, M. vd. (2003) New Media: A Critical Introduction. New York: Routledge.
• Jenkins, H. (2017) “Medya yöndeşmesinin kültürel mantığı”, Yeni Medya Kuramları. Der. F.Aydoğan. İstanbul: Der. 39-46.
• Jenkins, H. (2016) Cesur Yeni Medya”Teknolojiler ve Hayran Kültürü. İstanbul: İletişim.

• Manovich, L. (2011). “Medya Nasıl Yeni Oldu?”, İletişim Tarihi, (Der.)David Crowley ve Paul Heyer. (Çev.) Berkay Ersöz, Ankara: Siyasal Kitabevi. 467-471.
• Marwick A.E. ve d.boyd (2016) “Dürüstçe tweetlerim, tutkuyla tweetlerim...” Yeni Medya Kullanıcının Yükselişi. Der. H.Hülür ve C.Yaşın. Ankara:Ütopya. 108-135.
• Mc Donald, T. (2016) Social media in rural China. London: UCL. E book.
• Miller, D. vd. (2016) How the World Changed Social Media. Londra: UCL Press. www.ucl.ac.uk/ucl-press.
• Miller, D. ve J. Sinanan (2017) Visualising Facebook. London: UCl. E book.
• Morva, O. (2016) “Ben Kendim ve Dijital Benliğim: Dijital İletişim Çağında Benlik Kavramsallaştırması”, Dijital Kavramlar, Olanaklar, Deneyimler. Der. N.Timisi, İstanbul: Kalkedon. 41-62.
• Nelsper, E.J. ve R.Lynon (2016) “Dijital Yerliler Kanıt Nerede?”, Yeni Medya Kullanıcının Yükselişi. Der. H.Hülür ve C.Yaşın. Ankara:Ütopya. 39-62.
• Pettman, D. (2017) Sonsuz Dikkat Dağınıklığı: Gündelik Yaşamda Sosyal Medyaya Odaklanmak. İstanbul: Sel.
• Saka, E. ve A.Sayan (2016) “Büyük veri nedir?”, Dijital Kavramlar, Olanaklar, Deneyimler. Der. N.Timisi, İstanbul: Kalkedon. 87-108.
• Sezen, D. (2016) “Dijital sonrası hayran kültürünün dönüşüm üzerine”, Dijital Kavramlar, Olanaklar, Deneyimler. Der. N.Timisi, İstanbul: Kalkedon.153-177.
• Subaşı, N. (2005) “İnternet ve Sanal Cemaat Tartışmaları”, İnternet, Toplum, Kültür. (Der.) M. Binark ve B. Kılıçbay, Ankara: Epos Yayınları. 106-117.
• Terranova, T. (2015) “Bedava Emek: Dijital Ekonomide Kültür Üretimi”, Folklor/Edebiyat, Sayı 83, 343-363.

• Timisi, N. (2005) “Sanallığın Gerçekliği: İnternetin Kimlik ve Topluluk Alanlarına Girişi”, İnternet, Toplum, Kültür. (Der.) M. Binark ve B. Kılıçbay, Ankara: Epos Yayınları. 89-105.

• Tsatsou, P. (2016) “Sayısal uçurumun yeniden değerlendirilmesi...” Yeni Medya Kullanıcının Yükselişi. Der. H.Hülür ve C.Yaşın. Ankara:Ütopya. 396-410.

• Zimmer, M. ve N. Proferes (2016) “Twitterda mahremiyet, mahremiyet üzerine Twitter”, Twitter ve Toplum. Der. K.Weller vd. İstanbul: Kafka. 243-288.
• Van Dijk, J. (2016) Ağ Toplumu, İstanbul: Kafka. 3,6,8 ve 9.bölümler.

• Van Dijk, J. (2016) “Senin gibi kullanıcılar mı?” Yeni Medya Kullanıcının Yükselişi. Der. H.Hülür ve C.Yaşın. Ankara:Ütopya. 160-183.

• Venkatraman, S. (2017) Social media in South India. London: UCl. E book.
• Yumuşak, F. (2015) “Dijital Gözetim Sunar: Ölçülebilir, Karlı ve Hızlı Hayatlar”, Ayrıntı Dergi, S:11, 101-110.

• Weller, K. Vd. (der.) (2016) Twitter ve Toplum. İstanbul: Kafka. İçinde Twitter araştırmaları 1,2,3,4,5, 9 ve 10.bölümler (47-126 ve 171-205); hayranlık olgusu için Baym 305-324. Ve Harrington 325-328.

Kongre Bildiri Kitapları:
I. Ulusal Yeni Medya Kongresi 7-8 Mayıs 2013
II. Ulusal Yeni Medya Kongresi 26-27 Şubat 2014
e kitap olarak indirilebilir
Dergiler:

Varlık Dergisi Mayıs 2017 “Post-gerçek kavramı üzerine” özel sayı
Ayrıntı Dergisi, 2015 S.11

Videolar:
Why We Post Projesinin web sitesi: http://www.ucl.ac.uk/why-we-post
Projenin YouTube kanalı: http://www.youtube.com/whywepost
Romanlar:
Chow, M. (2014) Arakçı. İstanbul: Karakarga.
Egger, D. (2016) Çember. İstanbul: Siren. (İng.si var the Circle)


ÖĞRETİM YÖNTEMİ
Dönem boyunca bir ara sınav ile bir final ödevi (bir araştırma ödevi) teslimi yapılacaktır. Öğrenciler dersin haftalık planına uygun olarak, okuma metinlerini önceden okuyarak, ders içinde birlikte tartışacaktır. Derste çeşitli görsel-işitsel malzemeler ile web bağlantısı kullanılacaktır. Yeni medya ortamını, yeni medya ortamındaki olay ve olguları değerlendiren kavramlar ve yaklaşımlar tartışma yöntemi ile, örnek olaylar üzerinden ele alınacaktır. Ayrıca dersin kavramları ile ilgili ek okumalar verilecektir.

Öğrenciler dersin konuk öğretim üyelerinin ve katılımcılarının sunumlarından sorumludur.

DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ
Ara sınav (kavram ve kuramsal tartışmalar üzerine ödev): % 20
Final sınavı (uygulamalı araştırma ödevi) :% 60
Derse devam: % 5
Ders içi tartışmalara katılım ve sunum: % 15

Dersin olmadığı günler: 9.11.2017
Okumaların yetişmemesi durumunda ek ders: 4.1.2018