Prof. Dr. Mutlu Binark
Bilişim ve Enformasyon Teknolojieri Ana Bilim Dalı Başkanı
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü
Bilişim ve Enformasyon Teknolojileri ABD
Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Sosyal Bilimler Ens. Üst Katı- Beytepe/06800 Ankara
Ders Programı

Türkiye, Pakistan ve Etiyopya’da Twitter Ortamında 2. Kuşak ve Yol Forumu (2019): Kanaat Teknisyenlerinin Sosyal Ağ ve Söylem Analizi Araştırma Grubu, Aralık 2019

Özet ve Abstract

Özet
Bu çalışma, Çin’in 2013 yılında resmî olarak ortaya koyduğu Kuşak ve Yol Girişimi’ne (KYG) dahil olan ülkelerden Türkiye, Pakistan ve Etiyopya’daki kamuoyu tartışmalarının KYG’yi nasıl konumlandırdığını analiz etmektedir. KYG, tarihi İpek Yolu güzergahında konumlanan ticaret yollarının Çin tarafından siyasal, ekonomik ve kültürel ağ olarak yeniden inşa edilmesi amacıyla kurulmuştur ve Çin resmi söylemine göre katılımcı ülkeler nezdinde ortak çıkar, kültürel miras, barış ve kalkınma gibi temel hedefleri bulunmaktadır. KYG’ye ilişkin güncel literatür daha çok Uluslararası İlişkiler disiplininin belirleyiciliğinde ve konuyu Çin’e özgü bir küresel siyaset vizyonu çerçevesinde değerlendirmektedir. Az sayıdaki çalışma ise KYG üzerinden Çin ile diğer ülkeler arasındaki ilişkilerin ana akım basın tarafından nasıl çerçevelendiğine odaklanmıştır. Bu çalışma ise Türkiye, Pakistan ve Etiyopya’da, üç ülkenin çevrimiçi uzamında konuyla ilgili kamusal figürler tarafından KYG’nin nasıl konumlandırıldığını kavramaya çalışarak, KYG’ye yönelik üretilen söylemsel pratikleri karşılaştırmaktadır. 2019 yılında düzenlenen İkinci Kuşak ve Yol Forumu (2. KYF) sırasında ve ardından konuyla ilgili resmi aktörlerin ve kanaat teknisyenlerinin sosyal medya platformlarından Twitter’da ürettikleri söylemsel pratikleri analiz edilmiştir. Araştırma yöntemi olarak, her üç ülkenin Twitter kullanıcıları arasından konuyla ilgili kamuoyu tartışmalarına katılan kamusal figürlerin (resmi aktörler ve kanaat teknisyenleri) Twitter’da kamuya açık hesaplarında 2. KYF sırasında ürettikleri içeriğe Norman Fairclough’un söylem analizi tekniği uygulanmıştır. Çalışmanın en önemli bulgusu, Pakistanlı ve Etiyopyalı kanaat teknisyenlerinin KYG’yi yalnızca alternatif küreselleşme boyutu ile değil aynı zamanda ülkelerinin Çin ile olan ilişkisi ile KYG’nin ilgili ülkenin yerel siyaseti bağlamıyla birlikte ele almasının yanında Türkiyeli kanaat teknisyenlerinin KYG’yi yalnızca Türk-Çin ilişkileri bağlamında ele almış olmasıdır. Bu çalışma, bu üç ülkenin kendi özgüllükleri içinde Çin ile olan ilişkilerini ele alarak, Kuşak ve Yol Girişiminin Twitter’da tartışılmasını ele alması, böylece gerek bölge çalışmaları gerekse Türkiye bağlamı için de önemli bilgi üretmesidir.

Anahtar Kelimeler: Kuşak ve Yol Girişimi, Çin, Twitter, kanaat teknisyenleri, Pakistan, Türkiye, Etiyopya

ABSTRACT

This study analyzes how the public debates in Turkey, Pakistan, and Ethiopia, which are among the countries participated the Belt and Road Initiative (BRI), which China officially unveiled in 2013, position the BRI. BRI was established in to reconstruct the trade routes located on the historical Silk Road as a political, economic, and cultural network by China, and according to the Chinese official discourse, it has basic objectives such as common interest, cultural heritage, peace, and development among the participating countries. The current literature on BRI, mostly from IR, evaluates the issue within the framework of a Chinese-specific vision of global politics. Few studies have focused on how the relations between China and other countries through the BRI are framed by the mainstream press. This study, on the other hand, compares the discursive practices produced for BRI in three participant countries, Turkey, Pakistan, and Ethiopia, trying to grasp how BRI is positioned by relevant public figures in the online space. During and after the Second Belt and Road Forum (2nd BRF) held in 2019, the discursive practices of official actors and opinion technicians on Twitter were analyzed. For methodology, Norman Fairclough's discourse analysis technique was applied to the content produced by the public figures (official actors and opinion technicians) who participated in the public discussions on the subject among Twitter users of all three countries on Twitter during the 2nd BRF. The most basic finding is that while the Pakistani and Ethiopian technicians of opinion frame BRI with its alternative globalization manner and their countries’ bilateral relations with China, Turkish technicians of opinion only frame in the context of Sino-Turkish relations.

Keywords: Belt and Road Initiative, China, Twitter, technicians of opinion, Pakistan, Turkey, Ethiopia

Çalışma: 21.11.2021 tarhinde tamamlandı.