Prof. Dr. Mutlu Binark
Bilişim ve Enformasyon Teknolojieri Ana Bilim Dalı Başkanı
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü
Bilişim ve Enformasyon Teknolojileri ABD
Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Sosyal Bilimler Ens. Üst Katı- Beytepe/06800 Ankara
Ders Programı

Dersler

İLT 648 Yeni Medya Çalışmalarına Giriş Bahar 2021

Yeni medya Çalışmalarına Giriş dersinin amacı, yeni medyayı ve yeni medya ortamlarını geleneksel medyadan farklılaştıran özellikleri ve toplumsal-siyasal-kültürel ve ekonomik alanlardaki etkisini kavramsal ve kuramsal düzeyde açımlayacak sorular geliştirmek, örnekler üzerinden toplumsal-siyasal-kültürel ve ekonomik yaşamdaki etkisini ve bireyselliğin deneyimlenmesindeki yeni olguları irdelemektir.

Ders Hedefleri:

1. Öğrenci bu derste; toplum, siyaset, ekonominin, kültürün ve bireysellin deneyimlenmesinin yeni medya dolayımı ile nasıl değiştiğini kavrama becerisi elde eder.
2. Öğrenci yeni medyanın toplum, kültür ve birey üzerine farklı ve çeşitli etkilerini tarihi, ekonomik, siyasal, toplumsal ve kültürel ardyöre ve örüntüler içerisinde bağlam vurgusu ile ele alma becerisi elde eder.
3. Yeni medya ortamlarının toplumsal, siyasal, kültürel ve ekonomik alanlara etkisini kavramsal temelde sorgulama bilgisini kazanır.

Dersin Kapsamı:

Günümüzde yeni medya (çeşitli dijital iletişim teknolojileri) ve yeni medya ortamları (çeşitli platformlar) gündelik yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelmiş, hatta geleneksel medyanın ve geleneksel medya metinlerinin kullanımın yerini giderek almaya başlamıştır. Yeni medyanın kullanım pratiklerinin toplum, kültür ve birey üzerine çeşitli etkileri ile yaratıcı endüstrideki konumu başta iletişim bilimleri olmak üzere, kültürel çalışmalar, sosyoloji, antropoloji, iktisat ve hukuk gibi farklı disiplinlerde “yeni medya çalışmaları” adı altında irdelenmeye başlanmıştır. Bu derste ise, öncelikle yeni medya ve yeni medya ortamları tanımlanarak, geleneksel medyadan farklılaştıran özellikler/bileşenler örneklerle açımlanacaktır. Özellikle benliğin temsili, farklı coğrafyalarda sosyal medya (Çin, Hindistan ve Kore), platform ekonomisi, duygulanımsal emek ile ağdaşmış kamu, duygulanımsal samimiyet, verileştirme ve etik, biyoiktidar-yönetimsellik konularına kuramsal ve kavramsal tartışmalar ile yoğunlaşılacaktır.
Covid19 pandemisi ve platform deneyimi tartışmaya açılacaktır.
Dönem odak konuları: Hindistan'da sosyal medya, platformlar ve duygulanımsal emek, duygulanımsal samimiyet, teknolojik atık ve e-atık.

1. Hafta
Dersin işlenişinin ve planının tanıtılması
2. Hafta
Yeni medya ve yeni medya ortamları nedir? (web 1.0, web 2.0, web 3.0, cep telefonları, dijital oyun platformları ve ortamları, PDA'lar) Geleneksel medyadan farklı kılan özellikleri nelerdir? Yeni Medyanın Ne'liği (dijitallik, etkileşimsellik, hipermetinsellik, multimedya biçemselliği, sanallık/mevcudiyet hissi, yayılım, kullanıcı türevli içerik üretimi) Ağdaş kamunun özellikleri (sürekli ağda olma, hareketlilik, paylaşma, arama hali) nelerdir?
Dijital kültürü ve ağ toplumunu nasıl açıklarız?
Yeni medya çalışmalarında sorulması gereken sorular ve sorunsallar nelerdir?

Meikle, G. (2016). Social Media. London: Routledge. “What is Social Media?”, 1-24.
Rohlinger, D.A. (2019). New Media and Society. NY:NYU Press. “Virtual Self and Textual Encouters” 21-49.
Van Dijk, J. (2016). Ağ Toplumu. İstanbul: Kafka. 8 ve 9.Bölümler.
EK
Hinton, S. ve L. Hjorth (2013). Understanding Social Media. London: Sage. 1,2,3,4,7 ve 8. Bölümler.
Aslan, M. G. (2013). “Yeni Medyanin “Yeni”liği Üzerine”, I. Ulusal Yeni Medya Kongresi 7-8 Mayıs 2013. İzmit-KOUİF ve Alternatif Bilişim Derneği. 102-110.


3. Hafta Kimlik-Benlik
Yeni medyaya ilişkin bazı tartışma odakları: kimlik, kimlik egzersizi, toplumsallaşma, sanal cemaat, benliğin sunumu/performe edilişi, ağa takılan kamu/ağdaş kamu ve ağdaki birey/benlik, sanal beden, avatar vb. hangi kavramlarla ve hangi bakış açıları eksenlerinde nasıl ele alınmaktadır, hususlarında genel giriş. Morva, O. (2016). “Ben Kendim ve Dijital Benliğim: Dijital İletişim Çağında Benlik Kavramsallaştırması”, Dijital Kavramlar, Olanaklar, Deneyimler. (Der.) N.Timisi, İstanbul: Kalkedon. 41-62.
Binark, M. (2005). “Kimlik/lenme, Dipnotsuz İletişim ve Etnik Laflama Odaları”, İnternet, Toplum, Kültür. (Der.) M. Binark ve B. Kılıçbay, Ankara: Epos Yayınları. 118-138.
EK:
Binark, M. ve G. Bayraktutan-Sütçü (2009). “Devasa Çevrimiçi Oyunlarda Türklüğün Oynanması: Silkroad Online'da Sanal Cemaat İnşası ve Türk Klan Kimliği”, Dijital Oyun Rehberi, (Der.) M.Binark, G.Bayraktutan-Sütçü, I.B. Fidaner, İstanbul: Kalkedon, 275-311. Humpreys, L. (2018). Qualified Self: Social Media and the Accounting of Everyday Life. Boston: The MIT Press. Film: Chat Room (Hideo Nakata) (2010)
Film: Her (Spike Jonze) (2014)

4. Hafta Farklı ülkelerde yeni medya-yaşam-habitus: Çin ve Covid19 Pandemisinde Biyoiktidar ve Yönetimsellik
Özsu, G. (2020). “Çin'e Özgü Çevrimiçi Uzam: Büyük Çin Güvenlik duvarının İçi ve Dışı”, Asya'da Popüler Kültür ve Medya, (Der.) Mutlu Binark, Ankara: Umag, 47-68.
Ünal, S. ve M. Binark (2020). “Çin'de Çevrimiçi yönetim ve Mobil Platformlar Üzerinden Kurulan Bioiktidar”, Bedenin Sosyolojisi, (Der.) Gönül Demez vd. İstanbul: Bağlam. 33-54.
Binark, M. ve S. Ünal. (yayına hazırlanıyor).” Çin'de Parti-Devletinin Ürettiği “Çin Güçlü Kal! Wuhan Güçlü Kal!” Video-Anlatıları Ulusal Birlik, Zafer Ve Fedakārlık Söylemi”…
Konuk: Dr. Öğr.Üyesi Sevda Ünal, Çukurova Ünv. İletişim Fakültesi ve Gökçe Özsu, H.Ü. SBE, Dr. Öğrencisi
Roman: Fang, F. (2020). Wuhan Günlüğü. Ankara: Bilgi.
Ayrıca: Wuhan Jiayou Videoları

5. Ve 6. Haftalar
Farklı ülkelerde yeni medya-yaşam-habitus II: Hindistan
Nanda, M. (2013). Tanrı Piyasası: Sekülerlik Tartışmaları ve NeoLiberalizm Hindistan'ı Nasıl Daha Hindulaştırıyor?. Ankara: NotaBene. Giriş, 1, 2 ve 4.Bölümler.
Narayan, S.S. & S. Narayan (2016). “An Overview of New Media in India”, India Connected: Mapping the Impact of New Media. (Der.) S.S. Narayan & S.Narayan, New Delhi: Sage. 3-19.
Seshu, G. (201016). “Women and the Internet in India: Denial of Access and the Censorship of Abuse”, India Connected: Mapping the Impact of New Media. (Der.) S.S. Narayan & S.Narayan, New Delhi: Sage.237-260.
Venkatraman, S. (2017). Social Media in India. London:UCL. E Kitap.
Vasadevac, F. & N.Barkdull (2020). “What's App in India? A case study of social media related lynchings”, Social Identities.

7. Hafta Hindistan Siber Uzamında Popülizm
Konuk: Ali Zain, Doktora Öğrencisi Universiy of South Carolina, Columbia
Zain, A. (2020). The Hindutva Doctrine and Bharatiya Janata Partyin 2019 Elections in India: Critical Discourse Analysis, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
EK:
TR.ye bakalım:
Farklı ülkelerde yeni medya-yaşam-habitus II: Mardin ve Türkiye taşrasında Facebook örnekleri
Costa, E. (2016). Social Media in southeast Turkey. London: UCL. E Kitap. Durna, T. ve N. Durna (2015). “Taşranın Facebook ile İmtihanı Bir Akdeniz Köyünde Etnografik Keşif Çalışması”, Folklor/Edebiyat, Sayı 83, 99-123.

8.Hafta Atıktan Teknolojik ve Dijital Atığa
Gabrys, J. (2013). Digital Rubbish: Natural History of electronics. Ann Arbor: Un.of Michigan.
Hoyng, R. (2018). “Logics of the accident: e waste management in HK”, Logistical Asia: The Labour of Making a World Region. (Der.) B.Neilson vd. Singapur: Palgrave. 199-220.


9.Hafta Ara Sınav Kitap Değerlendirmesi
Starr, W. (2020). Selfie Tutkusu. İst: Doğan. Kitap Değerlendirme Nasıl Yazılır?
Binark, M. (2021). “İncelikli Kitap Eleştirisi Yazmak Üzerine”. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , Yıl 2021 Sayı 42:Özel sayı 1, 121-129. DOI: 10.30794/pausbed.788220


10.Hafta Platformlar, Platform Toplumu, Platform Kapitalizmi ve Platform Ekonomisi

Van Dijk, J., T.Poell, N. deWaal (2021). The Platform Society: Public Values in a Connective World. London: Oxford Unv. Press.
İçinde: “Chapter 1: Platform Society as a contested concept”, 7-30. ; “Chapter 2: Platform Mechanism” 31-49.; “Chapter 3: Healthcare and Healthcare Research”, 97-116.; “Chapter 7: Governing a Responsible Platform Society”, 137-162. (Dört Bölüm)
Tutal, N. ve Y.Ertem (2020). “Dikkat Ekonomisi Aracılığıyla Sosyal Medyayı Yeniden Düşünmek”, GSÜ İletişim, 5, 94-122.
EK:
Crary, J. (2015). 7/24: Geç Kapitalizm ve Uykunun Sonu. İstanbul:Metis. Srnicek, N. (20017). Platform Capitalism. London:Polity. Gillespie, T. (2010). “The politics of platforms”, New Media and Society, 12(3):347-364. Couldry, N. ve U.A. Mejias(2019). The costs of connection : how data is colonizing human life and appropriating it for
Capitalism. Standford: Standford Un. Press. 1 ve 3. Bölümler.


11. Hafta Platformlar ve Duygulanımsal Samimiyet
Binark, M. (2020). “Arttırılmış Eğlence olarak K-pop ve BTS'in Çekim Gücü”, Asya'da Popüler Kültür ve Medya. (Der.) Mutlu Binark, Ankara: Umag, 189-225.
Sun, M. (2020). “K-pop fan labor and an alternative creative industry: A case of GOT7 Chinese fans”, Global Media & China, 5(4): 389-406.
Abidin, C. (2021). “Mapping Internet Celebrity on TikTok: Exploring Attention Economies and Visibility Labours”, Cultural Science Journal, 12(1): 77-103.
EK:
Kim, J.O. (2021). “BTS as method: a counter hegemonic culture in the networked society”, Media, Culture and Society, 1-17.

12. Hafta Resmi Tatil


13. Hafta
Pandemi Döneminde Küresel Güney, Dijital Eşitsizlikler, Yeni Toplumsallıklar ve Etik Meselesi

Appadurai, A. (2019). “Öteki Dünyalar ve Ötekilerin Dünyası”, İletişim Hakkı ve Yeni Medya: Tehditler ve Olanaklar. (Der.) T.Durna vd. Ankara: Umag. 155-160.
Zwitler, A. (2019). “Büyük Veri Etiği”, İletişim Hakkı ve Yeni Medya: Tehditler ve Olanaklar. (Der.) T.Durna vd. Ankara: Umag. 155-160 161-174.
Timurkan, M. (2020). “Salgın ve Metaforların Ürettiği Beden Politikaları ve Yeni Toplumsallıklar”, Bedenin Sosyolojisi, (Der.) Gönül Demez vd. İstanbul: Bağlam 135-158.
Rajan, K.S. (2012). Biyokapital:Genom Sonrası Hayatın Kuruluşu. İstanbul: Metis. (Bazı bölümler)
EK: Kelleher, J.D. & B.Tierney (2020). Veri Bilimi. İstanbul: Tellekt.
14. Hafta Genel Değerlendirme